LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

Vist l’article 31 de la Constitució del Principat d’Andorra,

Vista la Llei de policia i protecció de les aigües aprovada pel Consell en la sessió del 31 de juliol de 1985, que autoritza el consell executiu, en la seva disposició final primera, a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al seu compliment, i en particular el títol IV aigües residuals i el títol V aigües superficials,

Atesa la voluntat del Govern de preservar la qualitat dels recursos hídrics del país i, per tant, de controlar i regular els abocaments d’aigües residuals, seguint les directives europees en matèria de gestió de l’aigua,

El Govern, en data 18 de desembre de 1996 acorda la publicació i l’aplicació del present reglament.

Índex

Art. 1. Objecte

Títol I. Les aigües residuals
Art. 2. Definicions generals
Art. 3. L’abocament de les aigües residuals
Art. 4. L’autorització dels abocaments
Art. 5. El procediment d’autorització
Art. 6. La vigilància i el control dels abocaments
Art. 7. La suspensió de les activitats contaminants
Art. 8. Els pous morts
Art. 9. Els abocaments directes o indirectes de les instal·lacions industrials, comercials, de serveis o agropecuàries
Art. 10. Els abocaments indirectes dels edificis o dels conjunts d’edificis superiors a 500 equivalent-habitants
Art. 11 . Els abocaments directes
Art. 12. Els abocaments accidentals

Títol II. Les estacions de depuració
Art. 13. L’autorització de les estacions de depuració
Art. 14. Els sistemes de depuració
Art. 15. Els abocaments de les estacions de depuració
Art. 16. La inspecció del funcionament
Art. 17. L’avaluació dels rendiments
Art. 18. Les garanties de les estacions de depuració

Títol III. Els fangs produïts per les estacions de depuració
Art. 19. Definicions
Art. 20. L’eliminació o la reutilització dels fangs de les estacions de depuració
Art. 21. Els fangs utilitzables
Art. 22. Les condicions d’utilització en activitats agràries i recuperació i/o revegetació de terrenys

Títol IV. Les conduccions d’aigües residuals
Art. 23. L’abocament a la xarxa de col·lectors secundaris i generals
Art. 24. Els abocaments prohibits
Art. 25. La xarxa de col·lectors secundaris
Art. 26. Els col·lectors generals
Art. 27. Els embrancaments
Art. 28. El control de qualitat d’execució dels col·lectors secundaris i generals

Títol V. Les aigües superficials
Art. 29. Definició general
Art. 30. Protecció de les aigües superficials
Art. 31. Classificació de les aigües superficials
Art. 32. La vigilància i el control de les aigües superficials

Títol VI. Sancions i responsabilitat
Art. 33. Disposicions generals
Art. 34. Les infraccions
Art. 35. Les sancions
Art. 36. Prescripcions

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposició final

Article 1. Objecte

1. El present Reglament té per objecte desenvolupar la Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985, pel que fa a les aigües residuals i a les aigües superficials, d’acord amb els objectius generals establerts per l’esmentada llei i els objectius específics següents:

Regular l’evacuació de les aigües residuals mitjançant el control del seu tractament i dels abocaments a les aigües superficials a fi d’evitar des del començament els processos contaminadors.

Garantir la protecció de les aigües superficials amb la determinació dels paràmetres ambientals que n’optimitzin la gestió i l’ús sostenible.
LesLleis.com

Recollir les disposicions generals del règim legal de sancions i de responsabilitat a fi de protegir les aigües de qualsevol tipus de contaminació.

2. Les prescripcions del present Reglament s’han d’entendre sense perjudici de les autoritzacions i/o les intervencions que pugui correspondre atorgar o realitzar a altres departaments de l’Administració general o local, d’acord amb la normativa específica corresponent.

Títol I. Les aigües residuals

Article 2. Definicions generals

Als efectes d’aquest Reglament es considera:

1. “Contaminació”: acció o efecte d’introduir matèries o formes d’energia, o induir condicions dins l’aigua, que de manera directa o indirecta, impliquin una alteració perjudicial de la seva qualitat en relació amb els seus usos o amb la seva funció ecològica.

2. “Abocament”: evacuació, injecció o dipòsit que es realitzi directament o indirecta a les lleres, sigui quina sigui la seva naturalesa, i també el que es dugui a terme al subsòl o sobre el terreny.

3. “Abocament directe”: l’abocament no realitzat a través de la xarxa pública de clavegueres, col·lectors o altres conduccions públiques de conducció d’aigües residuals.

4. “Abocament indirecte”: l’abocament realitzat a través de la xarxa pública de clavegueres i de col·lectors o per qualsevol altra conducció pública.

5. “Aigües residuals”: aigües procedents d’edificis, indústries, instal·lacions comercials, empreses de serveis, agropecuàries, centres sanitaris, equipaments cívics i esportius.
Article 3. L’abocament de les aigües residuals

1. L’evacuació i l’abocament d’aigües residuals de qualsevol tipus ha d’efectuar-se per mitjà de la xarxa pública de clavegueres i de col·lectors.

2. Tan sols de manera excepcional, i amb l’autorització prèvia del Govern, es poden fer abocaments directes. Aquests abocaments només es poden autoritzar en les condicions d’abocament i depuració establertes en aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.