LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 25 de febrer del 2009, de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) i d'establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d'assignació de recursos de suport de la Xarxa d'Atenció Sociosanitària