LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Comissió de Valoració Sociosanitària

Article 1. Creació i naturalesa

Es crea la Comissió de Valoració Sociosanitària (en endavant, COVASS), com a òrgan nacional de caràcter tècnic amb competències per valorar les situacions de dependència i proposar l’assignació dels recursos més idonis de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària (en endavant, XASS), així com per efectuar altres funcions que li atribueix aquest Reglament.

La COVASS és un òrgan col·legiat públic que funciona d’acord amb la normativa vigent que li és aplicable, amb les peculiaritats establertes en aquest Reglament. És l’únic òrgan amb capacitat per proposar l’assignació dels recursos idonis de la XASS.
Article 2. Funcions

1. La COVASS és competent per fer les funcions següents:

a) Valorar les situacions de dependència de les persones grans, determinarne el grau i emetre els informes tècnics que serveixin per proposar l’assignació dels recursos més idonis per atendre les situacions de dependència de la XASS, d’acord amb el que estableix aquest Reglament.
b) Efectuar, a proposta de la CONAVA, l’assignació del recurs de la XASS per a gent gran en els casos previstos a l’article 14.6.
c) Per encàrrec del Govern, pot efectuar la valoració de les persones grans amb necessitats socials o risc d’exclusió, a l’efecte de determinar els recursos més idonis de la Xarxa d’Atenció Social com ara les llars residència i els habitatges tutelats.
d) Orientar les persones grans en situació o en risc de dependència i les seves famílies o els seus representants legals sobre la promoció de l’autonomia, la prevenció de la dependència i els recursos més adequats atesa la seva situació.
e) Vetllar per garantir l’atenció continuada de les persones ateses a la XASS i assegurar-ne la coordinació amb els diversos nivells assistencials, tant del sistema de salut com el de l’atenció social.
f) Promoure en totes les seves actuacions la màxima autonomia de les persones en situació de dependència i vetllar per la millora de la seva qualitat de vida.
g) Participar en comitès d’experts i grups de treball sobre aspectes relacionats amb la dependència, la geriatria, la gerontologia i les actuacions sociosanitàries.
h) Assessorar els poders públics sobre temes relacionats amb el foment de l’autonomia i la prevenció, la detecció, l’atenció i el suport a la dependència. Així mateix, pot donar suport als organismes i als professionals del sistema de salut i d’atenció social sobre les matèries esmentades.


2. Es considera «persona gran» als efectes d’aquest Reglament la que hagi complert seixanta-cinc anys, o seixanta anys si és pensionista d’invalidesa de la seguretat social passada a vellesa.

3. El diagnòstic, la valoració i l’orientació vers els recursos més idonis de les persones amb dependència menors de seixanta-cinc anys, o de seixanta anys si són pensionistes d’invalidesa de la seguretat social passada a vellesa, es regeix per la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002; el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d’establiment dels criteris i barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, aprovat per Decret del 10 de juny del 2004; i el Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, aprovat per Decret del 17 de novembre del 2004.
Article 3. Concepte i valoració de la dependència

Es considera que la dependència és una situació consolidada en què es troben les persones que, per raons de manca o pèrdua d’autonomia física, psicològica o intel·lectual, requereixen assistència o suport significatiu per fer les activitats de la vida diària.

La valoració de la dependència, així com la determinació dels graus i els criteris per assignar el recurs idoni, s’efectua d’acord amb els barems i les normes que estableix aquest Reglament.
Article 4. Adscripció i composició Image Image

1. La Covass s’adscriu al ministeri competent en matèria d’afers socials.

2. La Covass es compon dels cinc membres següents:

a) El cap de l’Àrea de Serveis Sociosanitaris del Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, que n’exerceix la presidència.
b) El cap de l’Àrea de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, que n’exerceix la secretaria.
c) Un tècnic competent per aplicar els instruments tècnics de valoració que estableix aquest Reglament, adscrit al Departament de Salut del Ministeri de Salut, i designat pel ministre competent en matèria de salut.
d) Un metge del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (d’ara endavant, “el SAAS”), designat pel director general del SAAS.
e) Un metge de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (d’ara endavant, “la CASS”), designat pel director general de la CASS.


3. Els membres que no exerceixen els càrrecs de president i secretari són vocals de la Covass.

4. Els ministres competents en matèria d’afers socials i de salut, el director general del SAAS i el director general de la CASS han de designar un membre suplent per a cadascun dels membres titulars que formen part de la Covass quan el membre titular es troba absent, impossibilitat transitòriament, o en algun dels supòsits previstos a l’article 10 del Codi de conducta per a l’Administració pública, del 21 d’abril del 2010.

Mostra redacció anterior, vigent del 28/04/2016 al 14/12/2016
Article 4. Adscripció i composició

1. La Covass s’adscriu al ministeri competent en matèria d’afers socials.

2. La Covass es compon dels cinc membres següents:

a) El cap de l’Àrea de Serveis Sociosanitaris del Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, que n’exerceix la presidència.
b) El cap de l’Àrea de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, que n’exerceix la secretaria.
c) Un tècnic de l’Àrea de Planificació, Regulació i Finançament del Departament de Salut del Ministeri de Salut.
d) Un psiquiatre o psicòleg del Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (d’ara endavant, “el SAAS”), designat pel director general del SAAS.
e) Un metge de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (d’ara endavant, “la CASS”), designat pel director general de la CASS.


3. Els membres que no exerceixen els càrrecs de president i secretari són vocals de la Covass.

4. Els ministres competents en matèria d’afers socials i de salut, el director general del SAAS i el director general de la CASS han de designar un membre suplent per a cadascun dels membres titulars que formen part de la Covass quan el membre titular es troba absent, impossibilitat transitòriament, o en algun dels supòsits previstos a l’article 10 del Codi de conducta per a l’Administració pública, del 21 d’abril del 2010.

Modificat per l’article únic del Decret, del 7 de desembre del 2016, de modificació del Decret, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària.


Mostra redacció anterior, vigent del 05/03/2009 al 27/04/2016
Article 4. Adscripció i composició

1. La COVASS està adscrita al ministeri competent en matèria d’atenció social i de salut.

2. La COVASS es compon dels membres següents: Presidència: un director del ministeri al qual està adscrita la COVASS.

Vocals:

a) Un representant tècnic d’atenció social.
b) Un representant tècnic de salut.
c) El tècnic responsable d’aplicar els instruments tècnics de valoració.
d) Un representant tècnic de la CASS.


Secretaria: un tècnic del ministeri al qual està adscrita la COVASS.

3. El Govern nomena el president i els vocals, a proposta del titular del ministeri al qual està adscrita la COVASS, excepte el vocal esmentat a l’apartat d, que és nomenat a proposta del president del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

4. El secretari és nomenat pel titular del ministeri al qual està adscrita la COVASS.

5. Els membres de la COVASS tenen un substitut, nomenat en la forma establerta a l’apartat 3 d’aquest article, que exerceix les funcions del titular en els casos d’absència justificada.

Modificat per l’article únic del Decret, del 20 d’abril del 2016, de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de regulació de la Covass i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària.


Article 5. Coordinació i assessorament

1. La COVASS, per coordinar les actuacions d’ofici o a petició d’alguna de les entitats proveïdores de serveis de la XASS, pot convocar un representant tècnic de cadascuna de les entitats esmentades quan consideri que és necessari per establir els criteris d’assignació o per resoldre desajustaments. Així mateix, la COVASS ha de celebrar reunions de coordinació amb representants tècnics de les entitats proveïdores de la XASS per avaluar els resultats del funcionament i presentar al Govern, si escau, les propostes de millora que consideri necessàries.
LesLleis.com

2. La COVASS pot comptar amb el suport i l’assessorament d’experts en matèria de valoració de les dependències, de la geriatria i de la gerontologia. Aquests assessors, d’acord amb les seves especialitats, poden efectuar, en els casos en què la Comissió els ho sol·liciti, exploracions i revisions de la seva especialitat. Els assessors són designats pel titular del ministeri al qual està adscrita la COVASS.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.