LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament urbanísticExposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, estableix el marc regulador de l’urbanisme i la construcció. La Llei és desenvolupada reglamentàriament mitjançant el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de urbanístic, en tant que instruments d’ordenació del Govern. En compliment d’aquests articles el Govern aprovà el 28 d’agost del 2002 el Reglament urbanístic. Posteriorment, el 5 d’octubre del 2011 el Govern aprovà una modificació del Reglament urbanístic, per adaptar-lo a la Llei 6/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori.

El 31 de juliol d’enguany el M.I. Consell General ha aprovat una nova Llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol. Els objectius de la modificació legal s’articulen al voltant de tres eixos bàsics. El primer pretén, mitjançant la incorporació d’alguns canvis substancials, aportar un decidit estímul al sector de la construcció i de l’ordenació urbanística en uns moments de difícil situació econòmica, i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes siguin compatibles amb la sostenibilitat de l’entorn i amb el desenvolupament equilibrat del territori. El segon eix té com a objectiu alleugerir la tramitació d’un bon nombre de llicències de construcció, i acollir els procediments que ja són aplicables en altres ordenaments del nostre entorn més immediat. I el tercer eix s’orienta cap a actualitzar la normativa i precisar certs conceptes en els punts en què l’experiència més recent ha demostrat aquesta necessitat.

La disposició final primera de la Llei del 31 de juliol d’enguany fixa que en el termini màxim d’un mes a partir de la data d’entrada en vigor el Govern ha d’aprovar les modificacions necessàries del Reglament urbanístic, del Reglament de construcció i del Reglament d’urbanització per fer-los conformes amb el nou text legal.

El Govern, en compliment del mandat legal, ha elaborat la modificació del Reglament urbanístic. L’abast de les modificacions introduïdes correspon als canvis normatius introduïts per la Lle 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que afecten les disposicions del Reglament urbanístic.

La modificació del Reglament urbanístic ha estat sotmesa a l’anàlisi de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, la qual l’ha informat favorablement.

La modificació del Reglament urbanístic manté el mateix índex d’articles, i els mateixos títols, que el Reglament aprovat el 5 d’octubre del 2011. Tot i que els canvis introduïts en molts articles són puntuals, el fet que el nombre d’articles modificats sigui elevat justifica que s’aprovi i es publiqui íntegrament el nou Reglament, de forma que el nou text substitueix i deroga l’anterior.

Per això, a proposta del Ministre d’Economia i Territori, el Govern en la sessió del 3 d’octubre del 2012, adopta el següent

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament urbanístic modificat, amb el contingut següent: