LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000


Exposició de motius

El Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000, estableix a l’article 5.1 el procediment de concessió de les ajudes que els sol·licitants han de formalitzar, la sol·licitud i la documentació requerida segons l’activitat o el programa subvencionats dins dels terminis establerts en la convocatòria pública i segons les bases de les ajudes.
LesLleis.com

Durant el període que va des de l’inici de l’exercici fins que el Govern atorga les ajudes, d’acord amb el procediment de concessió que determina l’article 5 del Reglament, les entitats beneficiàries de les ajudes poden patir tensions en la seva tresoreria per les diferències de venciment entre les obligacions que poden contreure des del primer dia de l’any i que es deriven del seu funcionament i el drets pendent de cobrament en concepte d’aquestes ajudes que preveuen rebre.

Atesa la necessitat d’adaptar el pagament de les ajudes a l’esport a les necessitats de tresoreria de les entitats beneficiàries;

A proposta de la Secretaria d’Estat d’Esports, el Govern, en la sessió del 16 de gener del 2013, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.