LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d’afers exteriors (Text refós per LesLleis.com)Article 1. Objecte de la regulació

1. Aquest Reglament, en base al que s’estableix en la Disposició Addicional Primera de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000, té per objecte desenvolupar normativament el principi de mobilitat establert a l’article 52.2 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, i altres aspectes relacionats amb les funcions del personal adscrit al ministeri competent en matèria d’afers exteriors (d’ara en endavant, el Ministeri), així com alguns aspectes de l’article 63 de la Llei de la funció pública, i completa així el Reglament de sistemes de compensació, del 9 de juliol del 2003, segons les necessitats especials de compensació requerides per l’exercici de les funcions diplomàtiques.

2. El principi de mobilitat que regula aquest Reglament forma part del règim estatutari dels funcionaris als quals s’aplica, d’acord amb el que determina l’article 4.2 de la Llei de la funció pública.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.