LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball, i d’autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)


Exposició de motius

En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i tal com recull el text refós de la Llei qualificada d’immigració vigent, el Govern analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració, i també la situació nacional del treball. A partir d’aquesta anàlisi, el Govern, d’acord amb les prioritats establertes per la política d’immigració, fixa per la via reglamentària les quotes d’immigració amb l’objectiu bàsic i ineludible d’afavorir la cohesió social mitjançant el desenvolupament equilibrat de la societat.

A partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat els agents productius del país, el Govern acorda ara un contingent reduït d’autoritzacions d’immigració (320 autoritzacions) per a un període determinat (fins al 31 d’octubre del 2013). Amb l’objectiu de continuar vetllant pel creixement i el bon funcionament del mercat laboral, el Govern reitera la voluntat normativa del Reglament de quota general anterior, tenint en compte molt especialment la situació econòmica i social actual, difícil per a tots els sectors econòmics del Principat.

En efecte, aquesta situació econòmica i social aconsella no obrir el mercat laboral interior a més mà d’obra forana, atès que, d’acord amb la norma immigratòria, el Govern ha de privilegiar l’accés als llocs de treball dels nacionals andorrans i dels legalment residents, amb la finalitat d’afavorir la cohesió social. No obstant això, tal com s’ha insistit en diversos reglaments que s’han aprovat anteriorment, no es pot limitar la mà d’obra estrangera en termes absoluts, perquè les conseqüències que se’n derivin poden comportar efectes no volguts en l’actual conjuntura econòmica delicada, cosa que també s’ha tingut en compte en aquest Reglament.

Finalment, atesa la necessitat dels sectors del comerç al detall i de les activitats immobiliàries, encarats entre d’altres al turisme de parla russa, i per tal de continuar donant cobertura a les seves necessitats, el Govern considera oportú regularitzar la situació d’immigració de les persones que ja es van acollir al Reglament de quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada d’hivern en els comerços al detall i en les activitats immobiliàries, del 24 d’octubre del 2012.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 17 d’abril del 2013,

Decreta
Article únic
LesLleis.com

S’aprova el Reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball i d’autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004, de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.