LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament regula el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, a l’empara de l’article 5 bis de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, modificada per la Llei 26/2013, del 19 de desembre.
LesLleis.com

2. Aquest Reglament regula, en concret, les funcions i la missió, la composició, el nomenament i la substitució dels membres, els seus càrrecs, la constitució, la convocatòria i l’ordre del dia, el quòrum, la deliberació i la presa de decisions del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, així com el resultat de la valoració que es materialitza en l’emissió d’un informe. També regula la participació dels col·legis i les associacions professionals en l’activitat del Comitè.
Article 2. Funcions i missió

El Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades és un òrgan consultiu la missió del qual és emetre un informe, preceptiu i no vinculant, sobre la concurrència dels requisits legalment establerts per obtenir l’autorització d’exercici de la professió titulada sol·licitada per la persona interessada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.