LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial


Exposició de motius

L’apartat 3 i l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei 13/2012, de tinença i de protecció d’animals, aprovada pel Consell General el 12 de juliol del 2012, disposa que el Govern estableix reglamentàriament les normes de sacrifici dels animals i també les condicions quant a zones, períodes, mètodes i persones autoritzades per efectuar el control, i eventualment el sacrifici, de la població d’una espècie o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial per a altres poblacions animals, per a l’agricultura, per a la ramaderia i l’ecosistema, així com per a la sanitat animal i/o la salut i la seguretat públiques.

Així mateix, l’apartat i) de l’article 3 de la Llei 13/2012 defineix el que s’entén per “animal salvatge urbà”, i especifica que es tracta d’un animal que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies que s’han de determinar per la via reglamentària.

Finalment, la Llei 13/2012 fixa en l’apartat 4 de l’article 32 que correspon als comuns el control dels animals salvatges urbans.

El Reglament de l’11 d’octubre del 2006 referent al sacrifici dels animals i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial no recollia el concepte d’“animal salvatge urbà” i, per tant, no establia la llista d’espècies que es consideren amb aquesta denominació.

Així mateix, la norma anterior no recollia el concepte de captura dels animals en situacions especials ni tractava de forma específica els mètodes de control de les poblacions de gats domèstics que es troben en colònies urbanes o periurbanes.

L’actualització d’aquest Reglament permet incloure aquests nous preceptes i establir les normes d’actuació en els casos que puguin ocórrer.

El conjunt de mesures previstes en aquest Reglament no afecten els animals que es destinen a la comercialització de productes per a consum humà, que es regulen per la normativa d’aplicació del protocol sobre qüestions veterinàries, ni els animals de renda criats a casa per a consum personal, tal com disposa l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei de tinença i protecció d’animals, ni tampoc les espècies d’animals caçables o que poden ser pescades o capturades, definides respectivament per les disposicions que regulen la caça i la pesca.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, i del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del 16 de juliol del 2014, aprova el Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial.
Article únic

S’aprova el Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d’una espècie animal o bé d’un individu d’aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.