LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament de la pesca


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, del 28 de juny del 2002;

Vist el Reglament de la pesca, aprovat per decret el 25 de febrer del 2010;

Atesa la voluntat d’ampliar la pràctica de la pesca educativa en els acotats de pesca intensiva a tots els pescadors menors de 14 anys, titulars de qualsevol tipus de llicència de pesca, tant de temporada d’andorrans, de residents, o d’estrangers, així com d’una llicència turística de pesca;

Vist que el Govern ha de fixar les condicions tècniques, els requisits administratius i les limitacions per a l’exercici de la pesca;

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient en funcions, el Govern, en la sessió de l’11 de març del 2015

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de la pesca aprovat el 25 de febrer del 2010, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.