LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra
 Avís
Aquest text ha estat modificat pel Decret 205/2021, del 16-6-2021, d’aprovació del Reglament regulador del Servei d’Inspecció i del procediment sancionador del Consell Regulador Andorrà del Joc.

Aquesta modificació entra en vigor el 24/06/2021.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’estructura organitzativa, funcionament i règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc


Exposició de motius

La Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar defineix el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) com una autoritat administrativa que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, té per missió la regulació i el control de l’oferta dels jocs d’atzar al Principat d’Andorra, i gaudeix de potestat d’inspecció dels jocs d’atzar, dels operadors i dels establiments del joc d’atzar, a fi de participar en la lluita contra el joc il·legal i contra el frau en matèria de jocs d’atzar.

El CRAJ vetlla pel respecte als objectius de la política de regulació de jocs d’atzar, i amb aquests objectius, determina l’oferta i el consum dels jocs d’atzar, com també garanteix el control de la seva explotació assegurant la integritat, la fiabilitat i la transparència de les operacions de jocs d’atzar i el desenvolupament equilibrat i sostenible dels diferents tipus de jocs d’atzar.

El títol IV de la Llei estableix les atribucions, la composició, el règim econòmic, les incompatibilitats i el funcionament d’aquesta entitat, i dins les seves potestats i sota el control del Govern, rep les sol·licituds de llicència i en decideix l’atorgament, si escau.

El CRAJ proposa al Govern les modificacions legislatives i reglamentàries necessàries per regular l’oferta i el consum dels jocs d’atzar al Principat d’Andorra, com també garanteix el control de la seva explotació i la publicitat dels jocs d’atzar.

A l’empara dels articles continguts en el referit títol de la Llei, el CRAJ pot subscriure convenis amb els reguladors d’altres estats i amb organismes, operadors i societats públiques o privades relacionades amb el joc d’atzar, nacionals, foranes, sempre que es tracti d’organismes o entitats als quals s’hagi referit la disposició addicional tercera de la Llei.

Per delegació, el CRAJ gaudeix de la gestió, la inspecció i la recaptació de les taxes derivades de l’activitat del joc, i a aquest efecte, col·labora amb l’Administració Tributària.

El mateix text legal defineix la seva composició, precisant els membres fixos i els de lliure designació, els òrgans de govern, les especificitats, les particularitats i els requisits dels membres que en formen part, el règim econòmic de l’entitat sotmesa al control financer dirigit per la Intervenció General d’acord amb les disposicions de la Llei general de les finances públiques, el règim d’incompatibilitats, el funcionament de l’entitat, i el procés del recurs a les decisions que s’adoptin. Tanmateix, la resta d’aspectes no definits en els dits apartats, la Llei disposa que es regulin mitjançant un reglament de règim intern.

Per altra banda, la disposició transitòria segona de la Llei estableix que el CRAJ ha de quedar degudament constituït en el termini màxim de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor.

Per tant, per mitjà d’aquest Reglament, es defineixen, entre d’altres, les funcions de direcció i coordinació del CRAJ; la constitució de comissions específiques i el nomenament de persones qualificades assignades a les mateixes comissions; el funcionament dels seus òrgans i el Codi deontològic del personal.

Seguint el mandat legislatiu, aquest Reglament s’estructura en disposicions generals, tres capítols, dos disposicions transitòries i una de final.

Les disposicions generals defineixen la naturalesa jurídica de l’entitat.

El capítol primer, relatiu a l’organització administrativa, defineix els òrgans rectors i les seves funcions, les comissions específiques, eines de treball i de desenvolupament de les polítiques lligades al joc, i la regulació de la publicitat de les decisions de l’entitat, així com del seu règim econòmic, en tant que autoritat administrativa sotmesa al dret públic.

El capítol segon desenvolupa els procediments establerts per la Llei amb la finalitat de portar a terme la vigilància i el control dels agents implicats en l’oferta dels jocs d’atzar i concreta el procediment sancionador aplicable.

El mateix capítol finalitza desenvolupant els procediments d’instrucció de llicències i d’autorització de publicitat del joc, els procediments de consulta i els procediments per assolir la signatura dels convenis la competència dels quals s’ha atribuït al CRAJ.

El capítol tercer concreta els principis deontològics del CRAJ i dels seus membres.

Les disposicions transitòries estableixen per ordre de prelació: facultar el Govern fins a la primera reunió del Consell, perquè exerceixi les prerrogatives que la institució requereixi per funcionar i autoritzar el Consell perquè en el decurs de la primera reunió es procedeixi a la formalització de la constitució de l’òrgan col·legial amb designació dels respectius càrrecs.

Finalment, la disposició final estableix la facultat del Govern per efectuar les transferències pressupostàries que siguin necessàries per a la creació del CRAJ.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 10 de juny del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament d’estructura organitzativa, funcionament i règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’estructura organitzativa, funcionament i règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc

Disposicions generals

Article 1

El Reglament té per objecte establir l’organització, el funcionament i el règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc, d’ara endavant anomenat “el CRAJ”, com a entitat reguladora i de control del joc.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.