Carregant...
 

Reglament d’estructura organitzativa, funcionament i règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc (Text refós per LesLleis.com)


Disposicions generals

Article 1

El Reglament té per objecte establir l’organització, el funcionament i el règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc, d’ara endavant anomenat “el CRAJ”, com a entitat reguladora i de control del joc.
Article 2

El CRAJ és una autoritat administrativa i com a tal s’encarrega de l’organització, del desenvolupament de la regulació i el control de l’oferta dels jocs d’atzar dins del territori del Principat d’Andorra. L’entitat disposa de personalitat jurídica pròpia que li permet adoptar acords i d’un patrimoni propi per assolir les seves missions i els seus objectius.

Capítol primer. Organització administrativa

Secció primera. Òrgans rectors i funcions

Òrgan col·legial

Article 3

L’òrgan col·legial, d’ara endavant “el Consell”, és l’òrgan suprem del CRAJ i el constitueixen tots els membres identificats en l’article 80 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, d’ara endavant “la Llei”.

Tots els membres, inclosos els absents, queden sotmesos als seus acords i aquestes disposicions.
Article 4

Corresponen al Consell les atribucions següents:

a) Vetllar pel compliment de la Llei i els seus reglaments.
b) Aprovar la gestió i la memòria d’activitats de l’exercici.
c) Aprovar el balanç i els comptes de l’exercici anterior.
d) Validar el pressupost presentat pel director perquè sigui aprovat pel Govern.
e) Resoldre el que sigui procedent sobre els beneficis.
f) Ratificar els acords i convenis signats pel president.
g) Aprovar propostes de normativa ex novo o de modificació, els plecs de bases concursals i les noves activitats de jocs d’atzar.
h) Aprovar les propostes d’atorgament i renovació de llicències.
i) Aprovar la constitució de les comissions específiques.
j) Aprovar les propostes de sanció a proposta de l’instructor.
k) Requerir als organismes i entitats previstos a l’article 79.3 de la Llei els informes preceptius.
l) Acordar la publicació de registres i llistes que la Llei preveu.
m) Vetllar per la protecció del secret empresarial.
n) Resoldre qualsevol altra qüestió que s’inclogui a l’ordre del dia d’acord amb aquest Reglament i que derivi de les competències atribuïdes per la Llei.

Article 5

El Consell delibera vàlidament si assisteixen a les sessions ordinàries o extraordinàries la majoria dels seus membres, presents o representats.

El Secretari general aixeca acta de la reunió del Consell. Aquesta acta s’ha d’aprovar a la mateixa sessió o a la sessió immediatament següent i ha d’estar signada per la persona que actuï com a secretari general amb el vistiplau del seu president. El vistiplau del president implica també l’ordre d’execució dels acords adoptats.

Els seus acords s’adopten per majoria simple dels vots emesos. En cas d’igualtat de vots, el vot del president és diriment.
Article 6

El Consell es reuneix convocat pel president, que el pot reunir ordinàriament tantes vegades com cregui convenient en interès de l’organisme. La convocatòria pot fer-se per qualsevol mitjà, amb una antelació de quinze dies, com a mínim, a la data de celebració. No obstant això, de forma extraordinària, el president pot reduir el termini per raons d’urgència, motivant la convocatòria a l’obertura de la sessió.

El president estableix l’ordre del dia de la sessió i l’adjunta a la convocatòria. Els projectes de decisió presentats poden anar acompanyats de documents explicatius que s’han de trametre als membres en els terminis previstos en el paràgraf anterior.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.