LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica (Text refós per LesLleis.com)


Títol preliminar

Article 1. Finalitat, objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula al Principat d’Andorra, entre d’altres:

- La supervisió i el control dels prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats, en compliment de l’article 33 de la Llei de serveis de confiança electrònica, així com el règim jurídic de la Comissió Nacional d’Acreditació en la seva condició d’òrgan supervisor.
- El sistema de certificació voluntària dels serveis de confiança electrònica qualificats.
- L’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra, i els OID.


2. La finalitat d’aquest Reglament és desenvolupar la Llei de serveis de confiança electrònica per garantir un grau adequat de seguretat, qualitat i confiança en la prestació de serveis de confiança electrònica qualificats, i protegir degudament els drets dels usuaris, en establir els sistemes de supervisió i control i certificació en relació amb els prestadors de serveis de confiança electrònica i els seus serveis i productes.

3. El sistema de supervisió i control definit en aquest Reglament és obligatori, i es configura com un requisit d’eficàcia administrativa per a l’inici i el manteniment de l’activitat dels prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats.

4. La certificació definida en aquest Reglament és voluntària, i afecta les entitats prestadores de serveis de confiança electrònica qualificats que vulguin obtenir una prova de compliment dels requisits legals, a efectes processals.

Títol I. Acreditació, supervisió i de control de prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats

Article 2. Organisme d’acreditació, supervisió i control

En compliment de l’article 33.1 de la Llei de serveis de confiança electrònica, l’entitat pública que fa les funcions d’entitat d’acreditació i supervisió dels prestadors de serveis de confiança electrònica que s’adrecin al públic i els que són qualificats és, de manera exclusiva, la Comissió Nacional d’Acreditació, l’organització i funcionament de la qual es regulen al capítol segon d’aquest títol.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.