LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


El 14 de gener del 2015, el Govern va aprovar el Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, amb la finalitat de definir d’una forma més precisa i actualitzar els principis, l’àmbit d’actuació, la missió i les funcions d’aquest cos especial, i també per establir d’una forma més detallada la seva estructura i organització. D’altra banda, aquesta norma reglamentària incideix en altres matèries, com ara les condicions de treball, tant pel que fa a la retribució i les vacances, com a la jornada i l’horari de treball.

En concret, l’article 29 del Reglament esmentat regula les vacances, els permisos i els dies compensatoris de què poden gaudir els membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Pel que fa als dies compensatoris, es tracta dels dies que corresponen als festius del calendari oficial publicat, dels quals es beneficien els funcionaris o agents de l’Administració general, en què els membres del Cos estan obligats a treballar per raó del servei.

Actualment, els dies que corresponen als festius del calendari oficial publicat i que tenen la consideració de caràcter especial, és a dir, els dies de Nadal, de Cap d’Any, de la Constitució i de Meritxell, només es poden compensar mitjançant retribució i aplicant un augment del 100% al preu de l’hora ordinària treballada durant aquests dies. Pel que fa als dies que corresponen als festius del calendari oficial publicat que no són de caràcter especial, es compensen mitjançant temps de descans. Tanmateix, el bon funcionament del servei públic que constitueix la missió del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments aconsella de preveure la possibilitat que els seus membres puguin renunciar al temps de descans al qual tenen dret per aquest concepte i treballar-lo, mitjançant la retribució de les hores corresponents sobre la base del preu de l’hora ordinària, amb el benentès que així ho sol·liciti el membre del Cos interessat.

És per aquest motiu que s’addicionen tres nous apartats a l’article 29 del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, en què es regulen les dos modalitats de compensació dels dies festius que es poden aplicar, segons si tenen o no caràcter especial, i s’inclou la possibilitat de renunciar al temps de descans del què gaudeixen els membres del Cos per compensar els dies que corresponen als festius del calendari oficial publicat que no son de caràcter especial. Aquesta renúncia implica que els membres del Cos treballin un nombre d’hores suplementàries, que corresponen a les hores de descans a les que tenien dret per aquest concepte, i obtinguin en contrapartida una remuneració suplementària, raó per la qual deixen de ser aplicables les disposicions de l’article 11 del Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, del 31 de desembre del 2003.

D’altra banda, el Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments es va modificar mitjançant un Decret del 20 de gener del 2016, amb la finalitat d’emmarcar la tasca de l’Equip de Manipuladors d’Explosius per al Desencadenament d’Allaus en un nou àmbit organitzatiu adscrit al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. En efecte, si bé fins llavors hi havia tres membres del Cos que s’encarregaven d’aquesta tasca i percebien una prima a aquest efecte, no existia cap norma jurídica que ho emparés.

Tanmateix, a partir d’aquesta temporada d’hivern, el cable aeri de transport d’explosius, denominat CATEX, situat al costat esquerre de la carretera general número 2, a la sortida de Soldeu en direcció al Pas de la Casa, ha deixat de funcionar. Per aquest motiu, cal modificar les funcions atribuïdes a l’EMEDA d’acord amb el que s’ha esmentat, i reduir al mateix temps l’import de la prima fixa que es va establir com a conseqüència de la minva de les funcions ressenyades. Així, la prima passarà a ser de 300 euros mensuals en lloc de 370 euros mensuals, durant el mateix període comprès entre el 15 de novembre i el 15 de maig de cada any.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 22 de febrer del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, amb l’addició de dos nous apartats 6 i 7 a l’article 29, i la modificació dels apartats 1 i 4 de l’article 44, que entraran en vigor l’endemà de ser publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Els apartats esmentats queden redactats com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.