LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

Amb l’aprovació pel Consell General de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, el Principat d’Andorra ha fet un pas molt significatiu en el procés d’adaptació progressiva del sector assegurador i reassegurador nacional al nou context regulador europeu marcat per la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, sobre l’assegurança de vida, l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici (“Solvència II”) i les diverses disposicions que la modifiquen.

Ara correspon al Govern, mitjançant l’aprovació d’aquest Decret a l’empara de la disposició final quarta de la Llei 12/2017, establir el règim reglamentari que desenvolupa i complementa la Llei esmentada en tot un seguit de qüestions de caire eminentment tècnic. D’acord amb la mateixa filosofia que ha inspirat la Llei, la intenció del Govern és que la normativa de rang reglamentari estigui raonablement adaptada a les característiques pròpies del mercat d’assegurança i reassegurança del mercat andorrà. Es tracta de disposar d’un nou marc regulador que homologui plenament el sector en el context internacional i que, al mateix temps, sigui proporcionat a les dimensions i necessitats dels nostres operadors econòmics, de manera que l’esforç d’adaptació exigit sigui raonable.

El contingut del Reglament no reprodueix de manera exacta l’estructura de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, atès que algunes qüestions no exigeixen un desenvolupament reglamentari, mentre que d’altres només poden ser tractades mitjançant disposicions amb rang de llei. Tot i això, per tal de facilitar la tasca d’aplicació del Reglament, s’ha procurat estructurar-lo de la forma més semblant possible a la Llei.

D’aquesta manera, el Reglament es divideix en dos títols, quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

El títol primer té per objecte l’accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora i desenvolupa diversos aspectes tractats en el títol tercer de la Llei. En particular, és objecte de regulació el règim d’atorgament de l’autorització d’entitats asseguradores i reasseguradores, per la qual cosa es determina el contingut mínim de la sol·licitud, així com la documentació que ha d’adjuntar-se. En segon lloc, s’hi tracta el règim d’autorització de delegacions d’entitats asseguradores i reasseguradores domiciliades fora del Principat d’Andorra i l’atorgament de declaracions d’equivalència de règims de supervisió estrangers. Finalment, és objecte de regulació la publicitat de les resolucions dictades en aquesta matèria, així com el registre d’entitats asseguradores i reasseguradores.

El títol segon tracta àmpliament del règim d’exercici de l’activitat i es divideix en tretze capítols. Així, es desenvolupen successivament, les disposicions en matèria de transparència. A continuació, es tracten diverses matèries com són el sistema de govern de les entitats; el càlcul de les provisions tècniques; els fons propis; la determinació del capital de solvència obligatori, en què es distingeixen entre unes disposicions generals, el règim de la fórmula estàndard, els models interns i el règim simplificat; les inversions; l’externalització i la concentració de funcions; la prevenció del frau; les conductes de mercat, en què es tracten qüestions com els deures d’informació a prenedors i assegurats, les pòlisses i la documentació contractual, els sistemes de solució de conflictes i el règim de cessions de cartera i modificacions estructurals; el procediment de supervisió per inspecció, i el règim especial dels grups d’entitats asseguradores i reasseguradores; i a l’exercici simultani d’activitat de l’assegurança de vida i d’assegurança diferent de la de vida. L’últim capítol del títol segon regula l’auditoria externa de les entitats asseguradores i reasseguradores.

El reglament conté quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

Finalment, s’afegeixen dos annexos; el primer, descriptiu de les línies de negoci, i el segon, de les normes tècniques d’execució aprovades a data 31 de desembre de 2017.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 20 de desembre del 2017, aprova aquest Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.

Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Exposició de motius

Títol I. Accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora
Capítol primer. Autorització d’entitats asseguradores i reasseguradores
Article 1. Sol·licitud d’autorització
Article 2. Contingut de la sol·licitud d’autorització
Article 3. Documentació adjunta a la sol·licitud d’autorització
Article 4. Programa d’activitats
Capítol segon. Autorització de delegacions d’entitats asseguradores i reasseguradores domiciliades a l’estranger
Article 5. Contingut de la sol·licitud d’autorització de delegacions
Article 6. Documentació adjunta a la sol·licitud d’autorització de delegacions
Article 7. Programa d’activitats de delegacions
Capítol tercer. Declaració d’equivalència de règims de supervisió estrangers
Article 8. Sol·licitud de la declaració d’equivalència
Article 9. Instrucció i resolució de l’expedient de declaració d’equivalència
Capítol quart. Publicitat de les resolucions
Article 10. Publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Capítol cinquè. Registre d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Article 11. Règim del Registre
Article 12. Àmbit del deure d’inscripció obligatòria
Títol II. Exercici de l’activitat
Capítol primer. Transparència
Article 13. Llibres i registres obligatoris
Article 14. Informació que s’ha de facilitar als efectes de supervisió, estadístics i comptable
Article 15. Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Article 16. Govern corporatiu
Capítol segon. Sistema de govern
Article 17. Principis bàsics de la gestió de riscos
Article 18. Auditoria interna
Article 19. Funció actuarial
Article 20. Funció de verificació del compliment normatiu
Article 21. Avaluació interna i gestió de riscos i de solvència
Capítol tercer. Normes sobre provisions tècniques
Article 22. Reconeixement i baixa en els comptes de les obligacions d’assegurança i reassegurança
Article 23. Límits d’un contracte d’assegurança o reassegurança
Article 24. Càlcul de les provisions tècniques: regles generals
Article 25. Altres elements que s’han de tenir en compte en el càlcul de les provisions tècniques
Article 26. Futures decisions de gestió
Article 27. Futures prestacions discrecionals
Article 28. Comportament del prenedor d’assegurances
Article 29. Fiabilitat de la informació
Article 30. Segmentació de les obligacions per grups homogenis
Article 31. Imports recuperables dels contractes de reassegurança i d’entitats amb comesa especial
Article 32. Ajust per impagament de la contrapart
Article 33. Qualitat de les dades utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques
Article 34. Ús d’aproximacions en el càlcul de provisions tècniques
Article 35. Estructura temporal pertinent de tipus d’interès sense risc
Article 36. Ajust per casament de fluxos de l’estructura temporal pertinent de tipus d’interès sense risc
Article 37. Càlcul de l’ajust per casament de fluxos
Article 38. Ajust per volatilitat de l’estructura temporal pertinent de tipus d’interès sense risc
Article 39. Cartera de referència
Article 40. Hipòtesis en què es basa el càlcul de les provisions tècniques
Article 41. Càlcul de la millor estimació
Article 42. Càlcul del marge de risc
Article 43. Proporcionalitat
Article 44. Càlcul simplificat dels imports recuperables dels contractes de reassegurança i de les entitats amb comesa especial
Article 45. Càlcul simplificat del marge de risc
Article 46. Càlcul simplificat de la millor estimació de les obligacions d’assegurança amb mecanisme d’ajust de les primes
Article 47. Càlcul simplificat de l’ajust per impagament de la contrapart
Capítol quart. Fons propis
Article 48. Determinació dels fons propis
Article 49. Tractament de les participacions en la determinació dels fons propis bàsics
Article 50. Classificació dels fons propis en nivells: regles generals
Article 51. Fons propis de nivell 1
Article 52. Característiques que determinen la classificació com a fons propis de nivell 1
Article 53. Fons propis bàsics de nivell 2
Article 54. Característiques que determinen la classificació com a fons propis bàsics de nivell 2
Article 55. Fons propis complementaris del nivell 2
Article 56. Característiques que determinen la classificació com a fons propis complementaris de nivell 2
Article 57. Fons propis bàsics de nivell 3
Article 58. Característiques que determinen la classificació com a fons propis bàsics de nivell 3
Article 59. Fons propis complementaris de nivell 3
Article 60. Aprovació de l’avaluació i la classificació dels elements dels fons propis per les autoritats de supervisió
Article 61. Admissibilitats i límits aplicables als nivells 1, 2 i 3
Article 62. Classificació dels fons propis específics de les assegurances
Article 63. Admissibilitat de fons propis i límits aplicables als nivells 1, 2 i 3
Capítol cinquè. Capital de solvència obligatori
Secció primera. Normes generals
Article 64. Càlcul del capital de solvència obligatori
Article 65. Mètodes de càlcul del capital de solvència obligatori
Article 66. Exigència de capital de solvència obligatori addicional
Secció segona. Fórmula estàndard
Article 67. Estructura de la fórmula estàndard
Article 68. Configuració del capital de solvència obligatori bàsic
Article 69. Càlcul del capital de solvència obligatori mitjançant la fórmula estàndard
Article 70. Mòdul de risc de subscripció de l’assegurança diferent de l’assegurança de vida del capital obligatori bàsic
Article 71. Mòdul de risc de subscripció de l’assegurança de vida del capital obligatori bàsic
Article 72. Mòdul de risc de subscripció de l’assegurança de malaltia del capital obligatori bàsic
Article 73. Mòdul de risc de mercat del capital obligatori bàsic
Article 74. Submòdul de risc de renda variable basat en la durada
Article 75. Peculiaritats del càlcul del capital de solvència obligatori per a l’assegurança de decessos
Article 76. Mòdul de risc d’incompliment de la contrapart del capital obligatori bàsic
Article 77. Aplicació del Reglament delegat (UE) 2015/35 de la Comissió
Secció tercera. Models interns
Article 78. Càlcul del capital de solvència obligatori mitjançant models interns
Article 79. Política de modificació dels models complets i parcials
Article 80. Incompliment del model intern
Article 81. Ús del model intern en la presa de decisions i en les activitats de gestió
Article 82. Normes de qualitat estadística dels models interns
Article 83. Normes de calibratge dels models interns
Article 84. Integració de models interns parcials
Article 85. Normes de validació dels models interns
Article 86. Normes sobre documentació. Disposicions generals
Article 87. Contingut mínim de la documentació
Capítol sisè. Règim simplificat
Article 88. Sol·licitud d’aplicació del règim simplificat
Article 89. Contingut del règim simplificat
Capítol setè. Inversions
Article 90. Normes sobre inversions de les entitats asseguradores i reasseguradores
Capítol vuitè. Externalització i concentració de funcions
Article 91. Supervisió de les funcions externalitzades
Article 92. Política d’externalització
Article 93. Elecció del proveïdor de serveis
Article 94. Requisits del contracte d’externalització
Article 95. Requisits que l’entitat asseguradora o reasseguradora ha de complir per procedir a l’externalització
Article 96. Autorització de la concentració
Capítol novè. Prevenció del frau
Article 97. Creació i gestió dels fitxers de persones o entitats que hagin comès actuacions fraudulentes
Capítol desè. Conductes de mercat
Secció primera. Deures d’informació a prenedors i assegurats
Article 98. Periodicitat
Article 99. Assegurances de grans riscos
Article 100. Deures d’informació quan l’entitat asseguradora estigui domiciliada fora del Principat d’Andorra
Article 101. Deures d’informació respecte dels contractes d’assegurança sobre la vida
Secció segona. Pòlisses. Primes de tarifa i bases tècniques
Article 102. Pòlisses
Article 103. Primes de tarifa
Article 104. Bases tècniques
Secció tercera. Cessions de cartera i modificacions estructurals
Article 105. Cessions de cartera
Article 106. Modificacions estructurals
Capítol onzè. Supervisió de grups d’entitats asseguradores i reasseguradores inclosos dins l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances
Article 107. Estructura del grup
Article 108. Supervisió de la solvència de grup
Article 109. Mètode de càlcul de la solvència de grup basat en la consolidació comptable (mètode 1)
Article 110. Mètode de deducció i agregació (mètode 2)
Article 111. Elecció del mètode de càlcul de la solvència del grup
Article 112. Inclusió de la participació proporcional
Article 113. Supressió del doble còmput dels fons propis admissibles
Article 114. Supressió de la creació de capital intragrup
Article 115. Valoració
Article 116. Càlcul del capital de solvència del grup
Article 117. Informació sobre la situació financera i de solvència a nivell de grup
Article 118. Informe únic sobre la situació financera i de solvència
Article 119. Supervisió del sistema de govern del grup
Capítol dotzè. Exercici simultani de l’activitat d’assegurança de vida i d’assegurança diferent de la de vida
Article 120. Entitats asseguradores autoritzades per operar simultàniament en assegurances de vida i en assegurances diferents de la de vida
Capítol tretzè. Auditoria externa
Article 121. Auditoria externa de les entitats asseguradores i reasseguradores
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Reassegurança
Disposició addicional segona. Riscos accessoris
Disposició addicional tercera. Registre de mediadors
Disposició addicional quarta. Procediments administratius especials
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Informació pública sobre la situació financera i de solvència
Disposició transitòria segona. Tipus d’interès sense risc
Disposició transitòria quarta. Incompliment del capital de solvència obligatori sense l’aplicació dels mecanismes de transitorietat anteriors
Disposició derogatòria
Disposició derogatòria única
Disposició final
Disposició final única. Entrada en vigor
Annex I. del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017: Línies de negoci
Annex II. del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017: normes tècniques d’execució (ITS, en les seves sigles en anglès), aprovades juntament i en la mateixa data d’aprovació del present Reglament

Títol I. Accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora

Capítol primer. Autorització d’entitats asseguradores i reasseguradores

Article 1. Sol·licitud d’autorització

1. La sol·licitud d’autorització d’accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora s’ha de presentar a l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances i ha de tenir el contingut i ha d’anar acompanyada de la documentació que estableixen els articles següents.
LesLleis.com

2. En tot el que no disposa la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances o aquest Reglament, és d’aplicació el que disposa en matèria de procediment administratiu el text refós del Codi de l’Administració aprovat pel Decret de 15 de juliol de 2015.

3. En cas de sol·licitar-se la modificació dels termes de l’autorització atorgada, són d’aplicació les regles d’aquest capítol amb les adaptacions que pertoquin en funció del contingut de la modificació sol·licitada. En particular, en cas de sol·licitar-se l’ampliació de l’autorització, cal complir els requisits en matèria de fons propis bàsics admissibles per a cobrir el capital mínim obligatori i el capital de solvència obligatori exigibles en relació amb els rams per als quals se sol·liciti l’ampliació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.