Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

Títol I. Accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora
Capítol primer. Autorització d’entitats asseguradores i reasseguradores
Article 1. Sol·licitud d’autorització
Article 2. Contingut de la sol·licitud d’autorització
Article 3. Documentació adjunta a la sol·licitud d’autorització
Article 4. Programa d’activitats
Capítol segon. Autorització de delegacions d’entitats asseguradores i reasseguradores domiciliades a l’estranger
Article 5. Contingut de la sol·licitud d’autorització de delegacions
Article 6. Documentació adjunta a la sol·licitud d’autorització de delegacions
Article 7. Programa d’activitats de delegacions
Capítol tercer. Declaració d’equivalència de règims de supervisió estrangers
Article 8. Sol·licitud de la declaració d’equivalència
Article 9. Instrucció i resolució de l’expedient de declaració d’equivalència
Capítol quart. Publicitat de les resolucions
Article 10. Publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Capítol cinquè. Registre d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores
Article 11. Règim del Registre
Article 12. Àmbit del deure d’inscripció obligatòria
Títol II. Exercici de l’activitat
Capítol primer. Transparència
Article 13. Llibres i registres obligatoris
Article 14. Informació que s’ha de facilitar als efectes de supervisió, estadístics i comptable
Article 15. Informe anual sobre la situació financera i de solvència
Article 16. Govern corporatiu
Capítol segon. Sistema de govern
Article 17. Principis bàsics de la gestió de riscos
Article 18. Auditoria interna
Article 19. Funció actuarial
Article 20. Funció de verificació del compliment normatiu
Article 21. Avaluació interna i gestió de riscos i de solvència
Capítol tercer. Normes sobre provisions tècniques
Article 22. Reconeixement i baixa en els comptes de les obligacions d’assegurança i reassegurança
Article 23. Límits d’un contracte d’assegurança o reassegurança
Article 24. Càlcul de les provisions tècniques: regles generals
Article 25. Altres elements que s’han de tenir en compte en el càlcul de les provisions tècniques
Article 26. Futures decisions de gestió
Article 27. Futures prestacions discrecionals
Article 28. Comportament del prenedor d’assegurances
Article 29. Fiabilitat de la informació
Article 30. Segmentació de les obligacions per grups homogenis
Article 31. Imports recuperables dels contractes de reassegurança i d’entitats amb comesa especial
Article 32. Ajust per impagament de la contrapart
Article 33. Qualitat de les dades utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques
Article 34. Ús d’aproximacions en el càlcul de provisions tècniques
Article 35. Estructura temporal pertinent de tipus d’interès sense risc
Article 36. Ajust per casament de fluxos de l’estructura temporal pertinent de tipus d’interès sense risc
Article 37. Càlcul de l’ajust per casament de fluxos
Article 38. Ajust per volatilitat de l’estructura temporal pertinent de tipus d’interès sense risc
Article 39. Cartera de referència
Article 40. Hipòtesis en què es basa el càlcul de les provisions tècniques
Article 41. Càlcul de la millor estimació
Article 42. Càlcul del marge de risc
Article 43. Proporcionalitat
Article 44. Càlcul simplificat dels imports recuperables dels contractes de reassegurança i de les entitats amb comesa especial
Article 45. Càlcul simplificat del marge de risc
Article 46. Càlcul simplificat de la millor estimació de les obligacions d’assegurança amb mecanisme d’ajust de les primes
Article 47. Càlcul simplificat de l’ajust per impagament de la contrapart
Capítol quart. Fons propis
Article 48. Determinació dels fons propis
Article 49. Tractament de les participacions en la determinació dels fons propis bàsics
Article 50. Classificació dels fons propis en nivells: regles generals
Article 51. Fons propis de nivell 1
Article 52. Característiques que determinen la classificació com a fons propis de nivell 1
Article 53. Fons propis bàsics de nivell 2
Article 54. Característiques que determinen la classificació com a fons propis bàsics de nivell 2
Article 55. Fons propis complementaris del nivell 2
Article 56. Característiques que determinen la classificació com a fons propis complementaris de nivell 2
Article 57. Fons propis bàsics de nivell 3
Article 58. Característiques que determinen la classificació com a fons propis bàsics de nivell 3
Article 59. Fons propis complementaris de nivell 3
Article 60. Aprovació de l’avaluació i la classificació dels elements dels fons propis per les autoritats de supervisió
Article 61. Admissibilitats i límits aplicables als nivells 1, 2 i 3
Article 62. Classificació dels fons propis específics de les assegurances
Article 63. Admissibilitat de fons propis i límits aplicables als nivells 1, 2 i 3
Capítol cinquè. Capital de solvència obligatori
Secció primera. Normes generals
Article 64. Càlcul del capital de solvència obligatori
Article 65. Mètodes de càlcul del capital de solvència obligatori
Article 66. Exigència de capital de solvència obligatori addicional
Secció segona. Fórmula estàndard
Article 67. Estructura de la fórmula estàndard
Article 68. Configuració del capital de solvència obligatori bàsic
Article 69. Càlcul del capital de solvència obligatori mitjançant la fórmula estàndard
Article 70. Mòdul de risc de subscripció de l’assegurança diferent de l’assegurança de vida del capital obligatori bàsic
Article 71. Mòdul de risc de subscripció de l’assegurança de vida del capital obligatori bàsic
Article 72. Mòdul de risc de subscripció de l’assegurança de malaltia del capital obligatori bàsic
Article 73. Mòdul de risc de mercat del capital obligatori bàsic
Article 74. Submòdul de risc de renda variable basat en la durada
Article 75. Peculiaritats del càlcul del capital de solvència obligatori per a l’assegurança de decessos
Article 76. Mòdul de risc d’incompliment de la contrapart del capital obligatori bàsic
Article 77. Aplicació del Reglament delegat (UE) 2015/35 de la Comissió
Secció tercera. Models interns
Article 78. Càlcul del capital de solvència obligatori mitjançant models interns
Article 79. Política de modificació dels models complets i parcials
Article 80. Incompliment del model intern
Article 81. Ús del model intern en la presa de decisions i en les activitats de gestió
Article 82. Normes de qualitat estadística dels models interns
Article 83. Normes de calibratge dels models interns
Article 84. Integració de models interns parcials
Article 85. Normes de validació dels models interns
Article 86. Normes sobre documentació. Disposicions generals
Article 87. Contingut mínim de la documentació
Capítol sisè. Règim simplificat
Article 88. Sol·licitud d’aplicació del règim simplificat
Article 89. Contingut del règim simplificat
Capítol setè. Inversions
Article 90. Normes sobre inversions de les entitats asseguradores i reasseguradores
Capítol vuitè. Externalització i concentració de funcions
Article 91. Supervisió de les funcions externalitzades
Article 92. Política d’externalització
Article 93. Elecció del proveïdor de serveis
Article 94. Requisits del contracte d’externalització
Article 95. Requisits que l’entitat asseguradora o reasseguradora ha de complir per procedir a l’externalització
Article 96. Autorització de la concentració
Capítol novè. Prevenció del frau
Article 97. Creació i gestió dels fitxers de persones o entitats que hagin comès actuacions fraudulentes
Capítol desè. Conductes de mercat
Secció primera. Deures d’informació a prenedors i assegurats
Article 98. Periodicitat
Article 99. Assegurances de grans riscos
Article 100. Deures d’informació quan l’entitat asseguradora estigui domiciliada fora del Principat d’Andorra
Article 101. Deures d’informació respecte dels contractes d’assegurança sobre la vida
Secció segona. Pòlisses. Primes de tarifa i bases tècniques
Article 102. Pòlisses
Article 103. Primes de tarifa
Article 104. Bases tècniques
Secció tercera. Cessions de cartera i modificacions estructurals
Article 105. Cessions de cartera
Article 106. Modificacions estructurals
Capítol onzè. Supervisió de grups d’entitats asseguradores i reasseguradores inclosos dins l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances
Article 107. Estructura del grup
Article 108. Supervisió de la solvència de grup
Article 109. Mètode de càlcul de la solvència de grup basat en la consolidació comptable (mètode 1)
Article 110. Mètode de deducció i agregació (mètode 2)
Article 111. Elecció del mètode de càlcul de la solvència del grup
Article 112. Inclusió de la participació proporcional
Article 113. Supressió del doble còmput dels fons propis admissibles
Article 114. Supressió de la creació de capital intragrup
Article 115. Valoració
Article 116. Càlcul del capital de solvència del grup
Article 117. Informació sobre la situació financera i de solvència a nivell de grup
Article 118. Informe únic sobre la situació financera i de solvència
Article 119. Supervisió del sistema de govern del grup
Capítol dotzè. Exercici simultani de l’activitat d’assegurança de vida i d’assegurança diferent de la de vida
Article 120. Entitats asseguradores autoritzades per operar simultàniament en assegurances de vida i en assegurances diferents de la de vida
Capítol tretzè. Auditoria externa
Article 121. Auditoria externa de les entitats asseguradores i reasseguradores
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Reassegurança
Disposició addicional segona. Riscos accessoris
Disposició addicional tercera. Registre de mediadors
Disposició addicional quarta. Procediments administratius especials
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Informació pública sobre la situació financera i de solvència
Disposició transitòria segona. Tipus d’interès sense risc
Disposició transitòria quarta. Incompliment del capital de solvència obligatori sense l’aplicació dels mecanismes de transitorietat anteriors
Disposició derogatòria
Disposició derogatòria única
Disposició final
Disposició final única. Entrada en vigor
Annex I. del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017: Línies de negoci
Annex II. del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017: normes tècniques d’execució (ITS, en les seves sigles en anglès), aprovades juntament i en la mateixa data d’aprovació del present Reglament

Títol I. Accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora

Capítol primer. Autorització d’entitats asseguradores i reasseguradores

Article 1. Sol·licitud d’autorització

1. La sol·licitud d’autorització d’accés a l’activitat asseguradora i reasseguradora s’ha de presentar a l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances i ha de tenir el contingut i ha d’anar acompanyada de la documentació que estableixen els articles següents.
LesLleis.com

2. En tot el que no disposa la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances o aquest Reglament, és d’aplicació el que disposa en matèria de procediment administratiu el text refós del Codi de l’Administració aprovat pel Decret de 15 de juliol de 2015.

3. En cas de sol·licitar-se la modificació dels termes de l’autorització atorgada, són d’aplicació les regles d’aquest capítol amb les adaptacions que pertoquin en funció del contingut de la modificació sol·licitada. En particular, en cas de sol·licitar-se l’ampliació de l’autorització, cal complir els requisits en matèria de fons propis bàsics admissibles per a cobrir el capital mínim obligatori i el capital de solvència obligatori exigibles en relació amb els rams per als quals se sol·liciti l’ampliació.
Article 2. Contingut de la sol·licitud d’autorització

1. La sol·licitud d’autorització ha d’incloure el contingut següent:

a) El ram o els rams per als quals se sol·licita l’autorització per exercir l’activitat d’assegurança directa.
b) El ram o els rams, si s’escau, per als quals se sol·licita l’autorització per exercir l’activitat de reassegurança.
c) El risc o riscos específics, dins d’un ram concret, per als quals se sol·licita l’autorització per exercir l’activitat d’assegurança directa o reassegurança.
d) La manifestació de la voluntat d’acollir-se al règim simplificat que estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 42 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, si s’escau.
e) Un domicili en el Principat d’Andorra per a la pràctica de notificacions.


2. La sol·licitud d’autorització també ha d’incloure una llista de la documentació que s’adjunti i, si s’escau, la justificació de l’omissió de qualsevol dels documents preceptius d’acord amb la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, aquest Reglament o les disposicions generals en matèria de procediment administratiu.
Article 3. Documentació adjunta a la sol·licitud d’autorització

1. A la sol·licitud ha d’adjuntar-se la documentació següent:

a) Una còpia autoritzada de l’escriptura de constitució de l’entitat sol·licitant degudament inscrita en el Registre de Societats Mercantils, en la qual consti l’acreditació de l’efectivitat de la subscripció íntegra i el desemborsament del capital social mínim d’acord amb l’article 21 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances.
b) Una còpia autoritzada dels estatuts socials de l’entitat sol·licitant degudament inscrits en el Registre de Societats Mercantils i en els quals constin les mencions preceptives d’acord amb els articles 19 i concordants de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances. Les dites mencions estatutàries han de ser congruents amb el contingut de la sol·licitud d’acord amb l’article precedent.
c) Les dades d’identificació de tots els socis de l’entitat sol·licitant, amb la indicació de quins d’ells tenen participacions significatives d’acord amb l’article 22 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, així com la quantia de cadascuna de les participacions significatives esmentades. En cas que es tracti de societats mercantils o entitats jurídiques, cal indicar la identitat dels seus últims beneficiaris o de la persona que en tingui el control de manera individual o conjunta.
d) Si s’escau, les dades d’identificació dels socis de l’entitat sol·licitant que, amb independència del seu percentatge de participació, tinguin la condició d’entitat regulada amb domicili social dins o fora del Principat d’Andorra. Així mateix, dades d’identificació de la participació de qualsevol soci o partícip de l’entitat sol·licitant en aquestes entitats regulades.
e) Les dades d’identificació de les persones que, essent socis, administradors o persones amb funcions de direcció efectiva en l’entitat sol·licitant, tinguin vincles estrets amb entitats regulades amb domicili social dins o fora del Principat d’Andorra i descripció detallada de les relacions que constitueixin els vincles estrets esmentats.
f) Les dades d’identificació de les persones físiques o jurídiques integrants de l’òrgan d’administració de l’entitat sol·licitant.
g) Les dades d’identificació de les persones físiques o jurídiques que, a l’empara de qualsevol títol, exerceixin la direcció efectiva de l’entitat i, en particular, la identitat dels directors generals, els gerents i les persones que, sota l’autoritat dels seus òrgans d’administració, exerceixin càrrecs o funcions d’alta direcció.
h) Una còpia dels poders i de les facultats que s’hagin atorgat a les persones físiques o jurídiques referides a la lletra precedent.
i) Les dades d’identificació de les persones físiques designades per representar amb caràcter permanent o estable les persones jurídiques que exerceixin qualsevol dels càrrecs o funcions indicats a les lletres precedents.
j) La documentació acreditativa de l’honorabilitat i la professionalitat de totes les persones físiques i jurídiques que ocupen, en l’estructura o organització de l’entitat sol·licitant, una posició que els permet adoptar decisions respecte de la direcció, l’estratègia i l’exercici de la seva activitat. En cas que aquestes posicions siguin ocupades per persones jurídiques, cal aportar la documentació acreditativa de l’honorabilitat i la professionalitat de les persones físiques que exerceixen les funcions de direcció o la responsabilitat en les persones jurídiques esmentades. El requisit de l’honorabilitat ha d’acreditar-se mitjançant una certificació emesa per les entitats o autoritats corresponents o, en cas de justificar-se la impossibilitat d’obtenir-la, mitjançant una declaració responsable signada per la persona objecte d’avaluació, sense perjudici de la potestat de l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances d’exigir-li tota la informació, documentació i manifestacions complementàries que consideri necessàries o convenients per a una correcta valoració del compliment dels diversos requisits, incloent-hi el formulari d’honorabilitat i professionalitat que l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances ha d’aprovar mitjançant comunicat tècnic. El requisit de la professionalitat ha d’acreditar-se mitjançant la documentació de la qual resulti, a satisfacció de l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances, l’obtenció de la titulació o de l’experiència corresponents en cada cas, emesa per les autoritats, entitats o empreses corresponents.
k) Si s’escau, les dades d’identificació de les entitats integrants del grup d’entitats asseguradores o reasseguradores al qual pertanyi l’entitat sol·licitant, i/o les dades d’identificació de les entitats respecte de les quals l’entitat sol·licitant tingui una posició de control o d’entitat subjecte a control.
l) El programa d’activitats d’acord amb el que disposa l’article 4.
m) Si s’escau, la documentació acreditativa del compliment dels requisits necessaris per acollir-se al règim simplificat que estableixen els apartats 4 i 5 de l’article 42 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances.
n) Una descripció dels mitjans tècnics, en especial, dels informàtics i comptables, i dels organitzatius i humans, dels quals disposi l’entitat per a l’exercici de la seva activitat.
o) Les previsions de contractació de personal durant els tres primers exercicis, amb indicació dels nivells de qualificació.
p) Declaració jurada en què s’afirmi que les aportacions que efectuen els socis compleixen les exigències que estableix la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de capital o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.


2. L’entitat sol·licitant pot adjuntar tota la informació i documentació addicionals que consideri convenient als efectes d’una millor instrucció i resolució de l’expedient.
Article 4. Programa d’activitats

1. Les entitats sol·licitants han de presentar un programa d’activitats en què expressin de manera completa i adequada informació sobre els elements següents:

a) Les raons, les causes i els objectius del projecte que es presenta.
b) El pla estratègic.
c) Els rams en els quals es pretén operar, en què es precisi la naturalesa dels riscos que l’entitat sol·licitant es proposa cobrir, així com les condicions i les característiques dels productes que es pretenen comercialitzar.
d) Els principis rectors i l’àmbit geogràfic d’actuació.
e) L’estructura de l’organització, incloent-hi els procediments de control intern establerts. En particular, la identificació de la persona o persones que, d’acord amb l’article 37.2 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, es fan càrrec de la funció actuarial.
f) Els sistemes de comercialització.
g) Els mitjans de publicitat.
h) El sistema de govern.
i) Els mitjans destinats a cobrir les exigències patrimonials, financeres i de solvència, i a prestar l’assistència que, si s’escau, es comprometi.
j) Els fons propis bàsics admissibles per cobrir el mínim absolut del capital mínim obligatori.
k) La política en matèria de reassegurança i retrocessió, que indiqui almenys si l’entitat preveu emprar les dites tècniques i els criteris per a l’elecció i supervisió de l’entitat asseguradora. En el cas d’entitats reasseguradores, els tipus d’acords de reassegurança que es proposin subscriure amb entitats cedents. En tot cas, les entitats asseguradores i reasseguradores han d’establir el seus plans de reassegurança de manera que tinguin relació amb la seva capacitat econòmica per a l’adequat equilibri tecnicofinancer de l’entitat.
l) Les previsions de despeses d’instal·lació dels serveis administratius i dels sistemes de comercialització, així com els mitjans financers destinats a fer front a aquestes despeses. En cas d’assegurances diferents de l’assegurança de vida i de la reassegurança, previsions relatives a les despeses de gestió diferents de les despeses d’instal·lació, en particular, les despeses generals corrents i les comissions i previsions relatives a les primes o quotes i als sinistres. En cas d’assegurança de vida, a més, un pla en el qual s’indiquin de manera detallada les previsions d’ingressos i despeses tant per a les operacions directes i les acceptacions de reassegurança com per a les cessions de reassegurança.
m) Els mecanismes adoptats per a l’atenció i la resolució de les queixes i reclamacions dels prenedors, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats i associacions.
n) Els procediments i els òrgans adequats de control intern i de comunicació per prevenir i impedir la realització d’operacions relacionades amb el blanqueig de capitals, en les condicions que estableix la normativa aplicable.
o) La previsió del balanç i de l’estat de fluxos d’efectiu, així com la previsió del compte de resultats dels propers tres exercicis.
p) Sobre la base de la previsió del balanç, una estimació del futur capital mínim obligatori i del futur capital de solvència obligatori, així com el mètode de càlcul, hipòtesis i la seva justificació i, si s’escau, altres estats financers i comptables utilitzats per derivar aquestes estimacions.
q) Les previsions relatives als mitjans financers destinats a la cobertura del capital de solvència obligatori i del capital mínim obligatori.


2. Tots els punts inclosos en el programa d’activitats s’han d’acreditar degudament a satisfacció de l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances.

Capítol segon. Autorització de delegacions d’entitats asseguradores i reasseguradores domiciliades a l’estranger

Article 5. Contingut de la sol·licitud d’autorització de delegacions

1. La sol·licitud d’autorització ha d’incloure el contingut següent:

a) El ram o els rams per als quals se sol·licita l’autorització per exercir l’activitat d’assegurança directa mitjançant la delegació.
b) El ram o els rams, si s’escau, per als quals se sol·licita l’autorització per exercir l’activitat de reassegurança mitjançant la delegació.
c) El risc o riscos específics, dins d’un ram concret, per als quals se sol·licita l’autorització per exercir l’activitat d’assegurança directa o reassegurança mitjançant la delegació.
d) La manifestació que l’entitat sol·licitant està vàlidament constituïda en el seu estat d’origen i reuneix uns requisits de solvència i capital mínim no inferiors als exigits a les entitats asseguradores domiciliades al Principat d’Andorra.
e) La designació d’un únic delegat que sigui una persona física, nacional o estrangera, amb residència legal efectiva i permanent al Principat d’Andorra, o bé una societat mercantil domiciliada al Principat d’Andorra.
f) La manifestació que el delegat està habilitat per exercir el comerç en el mateix Principat d’Andorra i compleix els requisits d’honorabilitat i professionalitat que estableix l’article 24 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances.
g) La manifestació que el delegat ja representa en el Principat d’Andorra una altra entitat d’assegurances o reassegurances, si s’escau; o manifestació que el delegat té la condició d’entitat asseguradora domiciliada en el Principat d’Andorra, si s’escau.
h) La manifestació de la voluntat d’acollir-se al règim de declaració d’equivalència que estableixen els apartats 5 al 8 de l’article 29 de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, si s’escau.
i) Un domicili en el Principat d’Andorra per a la pràctica de notificacions.


2. La sol·licitud d’autorització també ha d’incloure una llista de la documentació que s’adjunti i, si s’escau, la justificació de l’omissió de qualsevol dels documents preceptius d’acord amb la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances, aquest Reglament o les disposicions generals en matèria de procediment administratiu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.