LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Decret del 26-8-2020 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.

Exposició de motius

La necessitat d’avançar cap a una administració digital que permeti seguir establint interaccions electròniques segures entre els ciutadans, les empreses i l’Administració pública per augmentar l’eficiència de les activitats públiques i privades que es duen a terme en un espai digital fa evident la conveniència de dotar l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra d’una estructura organitzativa pròpia que permeti maximitzar les tasques i funcions que aquesta té encomanades.
LesLleis.com

Fins al moment, l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra ha estat assistida, per a l’exercici de les seves funcions, dels mitjans administratius i materials escaients per part del ministeri de Presidència, Economia i Empresa. No obstant, la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha fet incrementar de manera notable el volum d’interaccions de l’Oficina, tant dins de l’administració publica o entre aquesta i la ciutadania, amb la voluntat de minimitzar el contacte físic entre les persones.

En aquestes circumstàncies,

Vist el Decret del 24-7-2019 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica;

Vist el Decret de l’1-7-2015 pel qual s’aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica;

Vista la Constitució del Principat d’Andorra;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i en execució de l’acord de Govern del 26 d’agost del 2020, aprova la modificació de l’article 34 del Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica, que queda redactat de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.