LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Sentència 25-2020 del TSJA. Silenci administratiu. Caducitat del procediment. Incompliment de les obligacions formals de facturació


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El silenci administratiu és una mera ficció legal amb finalitat exclusivament processal que permet als interessats interposar el corresponent recurs (STS 20-2020). La resolució de la Comissió Tècnica Tributària notificada transcorregut el termini legal de dos mesos no determina la invalidesa de la pròpia resolució.

Cal distingir entre el procediment sancionador pròpiament dit i la via del recurs administratiu que té per objecte revisar la legalitat de l’actuació sancionadora i es tramita davant un òrgan diferent (Comissió Tècnica Tributària). El procediment sancionador va finalitzar dins el termini legal de 6 mesos, per tant no havia caducat.

El fet que les deficiències en els llibres de factures emeses i rebudes responguin a un error informàtic no desvirtuen el fet que els llibres no reunien els requisits que preveu el Reglament de l’IGI. La infracció es consuma amb l’incompliment de dites obligacions formals, imputables a títol de negligència.

Resolució: Confirma sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 22 d’octubre 2019) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per la societat agent.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000029/2018
Núm. de Rotlle: TSJA-0000088/2019

SENTÈNCIA 25-2020

PARTS:

Apel·lant: A. SL
Representant: Sra. GCT
Advocada: Sra. RBC

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. MBV

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President:
Magistrats:
Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Sr. Bernard PLAGNET
Sra. Elsa PUIG MUÑOZ

Andorra la Vella, vint-i-quatre de setembre de dos mil vint.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000029/2018.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La representació de l’entitat A. SL va interposar demanda contra el GOVERN, en què impugnava la resolució de 8 de juny de 2018 de la Comissió Tècnica Tributària, que havia desestimat el recurs formulat contra la resolució de 20 de febrer de 2018 de la Direcció general del Departament de Tributs i Fronteres, per mitjà de la qual es va imposar a l’entitat agent una sanció de 3.000 € de multa, com a responsable de una infracció simple de l’article 127.2.d) de la Llei de bases de l’ordenament tributari.

La sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles de 22 d’octubre de 2019 ha desestimat la demanda, declarant que els actes impugnats són ajustats a dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.
LesLleis.com

2.- La representació de la part agent ha interposat recurs d’apel·lació contra l’esmentada sentència de la Batllia, el qual es fonamenta, en síntesi, en les següents al·legacions:

a) La resolució de la Comissió Tècnica Tributària és extemporània, ja que es va dictar un cop havia transcorregut el termini de dos mesos que preveu l’article 40 del Codi de l’Administració.

b) El procediment hauria caducat, pel transcurs del termini de sis mesos comptats des de la notificació del seu inici, el 29 de setembre de 2017, fins a la seva resolució final, mitjançant la resolució de 8 de juny de 2018 de la Comissió Tècnica Tributària.

c) No es va produir la infracció que li imputa la resolució sancionadora, atès que les incorreccions en la numeració de les factures va obeir a un error informàtic, o bé la duplicitat derivava de l’existència d’una provisió de fons prèvia, o bé existien dos destinataris diferents.

d) En darrer terme, procediria imposar la sanció en la seva quantia mínima de 150 €.

3.- La representació del Govern s’ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi íntegrament la sentència apel·lada, que considera plenament ajustada a dret.

4.- En haver estat acordada la substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions, les parts van presentar els escrits corresponents, en els quals van reproduir substancialment les al·legacions que anteriorment havien formulat.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és competent per a conèixer del present recurs, segons l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.