Carregant...
 

Decret d’aprovació del procediment simplificat d’autorització d’abocaments d’aigües i d’obertura d’estacions depuradores d’aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica


Exposició de motius

La Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica preveu a l’article 20 l’establiment d’un procediment simplificat per a diverses tramitacions administratives en matèria ambiental. Aquest procediment es basa en la declaració del titular d’una activitat empresarial o professional, o el seu representant, i una certificació de l’organisme de control en matèria ambiental que substitueix l’autorització i/o el control administratiu previ del Govern.

D’acord amb el punt 2 de l’article 20 de la Llei esmentada, el procediment simplificat és vàlid, entre d’altres, per als tràmits administratius per obtenir l’autorització per als abocaments previstos a l’article 30 i al 37 i per obtenir l’autorització d’obertura d’una estació depuradora d’aigua residual prevista a l’article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües aprovada pel Consell General el 31 de juliol de 1985.

L’article 30 de la Llei de policia i protecció de les aigües estableix que tot abocament d’aigües residuals en aigües superficials necessita l’autorització del Govern. El Govern determina reglamentàriament les condicions que s’han de complir per obtenir l’autorització esmentada, en funció de la naturalesa de l’abocament. En aquest sentit, el Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials del 18 de desembre de 1996, estableix a l’article 3, apartat 1, que l’evacuació i l’abocament d’aigües residuals de qualsevol tipus ha d’efectuar-se per mitjà de la xarxa pública de clavegueres i de col·lectors. I a l’apartat 2 fixa que tan sols de manera excepcional, i amb l’autorització prèvia del Govern, es poden fer abocaments directes. Aquests abocaments només es poden autoritzar en les condicions d’abocament i depuració establertes en el Reglament esmentat. Es tracta doncs, d’establir les condicions que han de complir els abocaments directes d’aigües residuals, que d’acord amb aquest Decret es podran atenir al tràmit administratiu simplificat per obtenir l’autorització d’abocament.

L’article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües estableix que sense perjudici de les autoritzacions de construcció que siguin escaients, l’obertura d’una estació depuradora d’aigua requereix una autorització específica lliurada pel Govern i que té per objecte comprovar que l’estació reuneix les condicions necessàries per garantir l’abocament legalment permès. Aquest Decret modifica el Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials per definir quines estacions depuradores d’aigües residuals poden atenir-se al tràmit administratiu simplificat per obtenir l’autorització d’obertura d’una estació depuradora, i quines condicions d’abocament hi seran exigides.

Finalment, l’article 37 de la Llei de policia i protecció de les aigües estableix que l’abocament a les clavegueres d’aigües industrials que provinguin d’activitats especialment perilloses ha de ser objecte de regulació específica per part del Govern. En tot cas, cal l’autorització del Govern per als abocaments provinents de bugaderies i tintoreries, tallers de reparació d’automòbils i estacions de servei, corts, estables i instal·lacions pecuàries, adoberies i blanqueries, acabaments tèxtils, destil·leries i fàbriques de llevats, així com tots els altres casos en què es determini reglamentàriament. Posteriorment, el Govern, el 22 de gener de 1997, acorda publicar les activitats o el tipus d’instal·lacions que requereixen l’autorització d’abocament.

Fins ara l’article 5 del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials establia el procediment per obtenir l’autorització d’abocament. Amb la introducció del procediment simplificat per a diverses tramitacions administratives en matèria ambiental que introdueix la Llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica, el procediment que hi havia fins ara es podrà limitar a determinades activitats o instal·lacions que puguin tenir un impacte molt negatiu sobre el medi ambient. Per tant, és també l’objecte d’aquest document definir la llista d’activitats que poden tenir un impacte molt negatiu sobre el medi ambient, i en especial sobre les aigües, i acomplir el punt 4 de l’article 20 de la Llei 31/2008. Així mateix, per motius de simplicitat esdevé necessari reprendre en aquest Decret el procediment d’autorització d’abocament ordinari.

S’han elaborat, per tant, dues llistes d’activitats (categories A i D) en funció del procediment que han de seguir els titulars per obtenir l’autorització per als abocaments previstos a l’article 30 i al 37 i per obtenir l’autorització d’obertura d’una estació depuradora d’aigua residual prevista a l’article 32 de la Llei de policia i protecció de les aigües, aprovada pel Consell General, basades en la seva incidència sobre el medi ambient, i en especial sobre les aigües.

A proposta del Ministeri d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, el Govern aprova aquest Decret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.