Carregant...
 


Decret


L’article 31 de la Constitució estableix que és funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna. Per aquesta raó, la Llei de competències dels comuns, d’ençà l’any 1993, preveu que la definició de la política urbanística de les parròquies s’efectua dins del marc de la general de l’Estat.

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme qualifica les directrius d’ordenació d’instrument d’ordenació del Govern, de rang reglamentari, destinat a complir tres funcions: (i) formular els conjunt de criteris i normes orientadores i reguladores dels processos d’assentament en el territori de les diverses activitats socials i econòmiques, d’acord amb la política territorial, social i econòmica del Govern; (ii) fixar el marc de referència per a la formació de les polítiques urbanístiques comunals, als efectes de coordinar les polítiques urbanístiques comunals i del Govern; i (iii) subministrar i obtenir les informacions pertinents amb la finalitat d’establir els criteris bàsics per aplicar els recursos de l’Administració de l’Estat.

La present modificació del Capítol Quart de les directrius d’ordenació estableix les normes de referència per al desenvolupament dels sistemes urbanístics generals, les quals seran d’aplicació complementària a aquelles altres disposicions normatives que ja preveuen, des del seu àmbit particular, la intervenció de l’Estat en la política urbanística nacional, tals com la mateixa Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, amb les seves successives modificacions, o la recent Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Conseqüentment, a proposta del ministre d’Ordenació Territorial i de la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la seva sessió del dia 20 de juny de 2018 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.