Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0186-2020
Data d’emissió 28/07/2020
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Els Srs. A, B, C i D, actuant en nom i representació de la societat X (en endavant, la Societat),

EXPOSEN

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitgen plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’exercici 2020.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

- Els actuals accionistes de la Societat són quatre germans residents fiscals al Principat d’Andorra, i cadascun d’ells té un percentatge del 25 per cent del capital social de la Societat des de fa més de 10 anys.

- X és una societat dedicada principalment a l’explotació en arrendament de béns immobles en territori andorrà. La societat és titular, directa o indirectament a través de societats filials o participades, de béns immobles destinats a l’explotació en arrendament a tercers, i més del 50 per cent del seu actiu està format per béns immobles.

- En concret, és titular directament de dos edificis, un d’ells format per locals de negoci i immobles d’ús residencial, i l’altre edifici format per locals de negoci. Així mateix, participa en dues societats, una societat andorrana i una nord americana, en un 33 per cent i un 100 per cent respectivament, titulars també de béns immobles.

- Per motius successoris i de reorganització del patrimoni familiar, es plantegen realitzar les següents operacions:

- Els germans 1 i 2, transmetran les seves accions en la Societat al germà 3. La transmissió es farà a títol onerós.

- Després de la transmissió, el germà 3 ostentarà el 75 per cent del capital social de la Societat, i el germà 4 continuarà posseint el 25 per cent del capital.

- Un cop realitzada la transmissió de les accions, la Societat es planteja realitzar una operació d’escissió parcial no proporcional.

- En virtut de l’operació d’escissió, la Societat transferirà a dues societats ja existents part del seu patrimoni. Una societat beneficiària, la societat A, té com a soci únic el Germà 3, i l’altre societat beneficiària, la societat B, té com a accionista majoritari (60%) al germà 4, i després de l’escissió s’incrementarà el seu percentatge de participació.

- La Societat A adquirirà una part dels immobles que es troben explotats en lloguer, així com el 100 per cent de les accions de la societat nord-americana.

- La Societat B adquirirà els altres immobles, també explotats en arrendament, i el 33 per cent de les accions d’una societat andorrana.

- La Societat a escindir no s’extingirà, i es mantindrà amb certs actius i passius (tresoreria per complir amb possibles obligacions legals i laborals, així com participacions financeres).

- Amb l’escissió projectada es pretén segregar un conjunt organitzat d’elements aptes per funcionar de manera autònoma, i capaços de produir serveis amb utilitat o aprofitament econòmic per si mateixos, i que constitueixen dos unitats econòmiques diferenciades. Cadascuna de les unitats econòmiques es traspassaran a les Societats Beneficiàries.

- Com a conseqüència de l’operació d’escissió, les activitats econòmiques que ja existeixen en seu de la Societat Escindida, es continuaran realitzant en les Societats Beneficiàries adquirents.

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

1. Escissió als efectes de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial

D’acord amb l’article 2.2.b) de la Llei 17/2017, té la consideració d’operació d’escissió l’operació per la qual:

b) Una entitat transfereix a una o diverses entitats de nova creació o ja existents, sense quedar extingida, una o diverses branques d’activitat, i manté almenys una branca d’activitat a l’entitat transmissora, mitjançant l’atribució als seus socis, atenent una norma proporcional, de valors representatius del capital social de l’entitat o de les entitats beneficiàries de l’escissió i, si escau, d’una compensació en diners que no superi el 10% del valor nominal o, a falta del valor nominal, d’un valor equivalent al nominal dels valors que es dedueixi de la seva comptabilitat.


La Llei fiscal preveu que “en cas que existeixin dos o més entitats adquirents, l’atribució als socis de l’entitat que s’escindeix de valors representatius del capital social d’alguna de les entitats adquirents en proporció diferent de la que tenien a l’entitat escindida només serà possible quan els patrimonis rebuts per les entitats adquirents constitueixin branques d’activitat”.

Per tant, l’atribució de valors en les entitats adquirents en proporció diferent a la que tenien en el capital social de la societat que s’escindeix, és possible si hi ha més d’una societat beneficiària, com seria el nostre cas, si bé requereix que els patrimonis transmesos constitueixin branques d’activitat.
LesLleis.com

No obstant això, afegeix la Llei que l’existència de branques d’activitat no serà exigible en les escissions de societats familiars, quan es compleixin els següents requisits:

i. Societat a escindir (societat X):
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.