Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0198-2021
Data d’emissió 16/02/2021
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Sra. A, en nom i representació de la societat consultant, compareix i com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

I. Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

En aquest sentit, es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2021 i següents.

II. Normativa aplicable

- Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial (en endavant, “Llei de Reorganització Empresarial”).

- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (en endavant, “LIS”).

- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, “LIRPF”).

- Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari.

- Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

Segons l’exposat anteriorment, es formula la consulta vinculant amb els següents:

ANTECEDENTS

La consultant va ésser constituïda sota la forma jurídica de societat limitada.

Segons es desprèn dels estatuts socials de la consultant, constitueix el seu objecte social, entre altres activitats, “l’obertura i explotació d’empreses de construcció i immobiliàries”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.