Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0199-2021
Data d’emissió 16/02/2021
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El sotasignat, el Sr. A, actuant en nom i representació pròpia, compareix davant la Direcció de Tributs i Fronteres del Ministeri de Finances d’Andorra i, respectuosament, d’acord amb l’article 65 del Text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en la representació que ostenta, formula:

la present Consulta Tributària amb efectes vinculants, efectuant prèviament la següent,

MANIFESTACIÓ EXPRESSA:

Conforme que a la data de presentació de la present Consulta, envers el consultant, ni les societats que representa denominades societat B i societat C, no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui al que es planteja en la mateixa, la quina es formula arregladament als següents:

1.- ANTECEDENTS:

El consultant és persona física resident fiscal a Andorra.

D’una banda, és soci únic d’una entitat resident fiscal andorrana, que denominarem societat B, dedicada entre altres activitats, “al comerç a l’engròs i al detall, ja sigui nacional o internacional, de tot tipus de maquinaria, materials i equips industrials, agrícoles. fabrils o per a la construcció.”

Al seu torn, des de l’any de constitució, la societat és propietària d’un immoble al Principat parcialment afecte a l’activitat econòmica de la mateixa, essent la seu social i comercial de la mateixa.

D’altra banda, és igualment soci únic d’una altra entitat resident fiscal andorrana que denominarem societat C. Aquesta darrera disposa d’un objecte social patrimonial, consistent en la “Gestió i explotació del patrimoni propi.”

Cal dir, al seu torn, que aquesta societat és propietària de dos immobles al Principat, un dels quals afecte a l’arrendament a tercers (i l’altre es troba en vies d’estar-ho), així com sòcia única d’una entitat espanyola, quines participacions foren adquirides per la societat C en mèrits d’una aportació del soci únic com a contrapartida d’un augment de capital social.

El consultant, com dèiem soci únic d’ambdues societats, es planteja la possibilitat de reordenar el seu patrimoni i fer-lo més eficient econòmicament. En particular, planteja la possibilitat d’aportar les seves participacions de la societat B a la societat C, i convertir aquesta societat en la hòlding d’un grup que exploti de forma centralitzada, racionalitzada i canalitzada el patrimoni del soci únic, conformant bàsicament com hem vist en participacions en societats i en la propietat d’immobles destinats a l’arrendament.

2.- NORMATIVA APLICABLE A L’OBJECTE DE LA CONSULTA

- Decret legislatiu del 01-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant LIS).
- Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (en endavant LBOT).
- Decret legislatiu del 01-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
- Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.
- Text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial


3.- CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS:

Aquesta consulta és aplicable al present exercici 2021 o, en el seu cas, en aquell en que es realitzi l’operació plantejada, sempre i quan la normativa sigui vigent i aplicable.

D’acord amb els antecedents exposats, es planteja que el consultant, som a soci únic i en exercici de les facultats de Junta General, adopti la decisió en seu de la societat C d’augmentar el seu capital social, que seria subscrit pel consultant mitjançant l’aportació per import equivalent, de la totalitat de participacions que disposa a la societat B, en tant que aportació no dinerària.
LesLleis.com

D’aquesta forma, la societat C, que disposa d’un objecte social adequat i ja detenta participacions en una altra societat que participada al seu torn pel consultant, esdevindria sòcia única de la societat B i societat hòlding d’un grup a través del qual el consultant ordenaria i gestionaria el seu patrimoni immobiliari i empresarial.

Tal com està configurat actualment el patrimoni del consultant, es pot veure com tracta diferent el patrimoni empresarial andorrà, titularitat seva, de l’estranger, titular de la societat C, el que no té sentit des d’un punt de vista econòmic, podent quedar igualment diferenciat sota el paraigua d’una societat amb caràcter hòlding.

Ja d’inici, d’aquesta manera, es centralitzarà l’adopció de decisions per a les tres branques del grup a conformar en una única persona jurídica, facilitant-ne l’execució de les mateixes.

A més, aquesta estructura facilitarà el finançament de les societats filials, doncs des de la societat C, fortament capitalitzada, es pot obtenir el finançament intern per a les societats que en formen part, a través dels dividends que aquestes puguin generar i dels rendiments dels immobles, sense necessitat d’haver d’acudir a finançament extern, o que el soci únic hagi de fer aportacions de capital des del seu patrimoni privat. Com també la participació en altres societats o negocis serà més operatiu i lògic des d’una societat capitalitzada i que té per objecte social, precisament, adquirir inversions, gestionar-les i explotar-les.

Alhora, en el cas de menester capital extern, les eventuals garanties hipotecàries o pignoratícies ja es trobarien en el patrimoni de la hòlding (en el primer cas) o en les participacions d’aquesta, i no en societats participades pel soci.

A major abundament, el consultant és pare de dos fills actualment menors d’edat, i la concentració del seu patrimoni familiar i empresarial en mans d’una societat hòlding, facilitaria la integració progressiva en la gestió patrimonial i empresarial dels fills, mitjançant l’adquisició de participacions en la hòlding o entrant a formar part dels seus òrgans d’administració.

Tanmateix, aquesta estructuració facilitarà igualment un eventual repartiment de l’herència del consultant, que no haurà de dividir el seu patrimoni en béns separats entre els seus descendents, únicament haurà de preveure el nombre de participacions a repartir, de forma que s’evitaran eventuals disputes i valoracions futures.

Finalment, a efectes de transparència de la informació de titularitat de les societats i patrimoni del grup que es pretén crear, el consultant serà igualment el darrer beneficiari efectiu de totes elles, de forma que no hi ha cap ànim de frau o ocultació en l’operació que es pretén efectuar.

Per tant, en opinió del consultant, l’operació disposa de suficients motius econòmics vàlids que justifiquen que quedi emparada en el règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.