Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial

Número de consulta CV0226-2021
Data d’emissió 10/12/2021
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat X (la “Consultant”), i en el seu nom i representació, el Sr. A;

EXPOSA

Que de conformitat amb el requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, aprovat mitjançant Decret de l’11 de febrer de 2015, planteja davant aquesta Administració consulta tributària vinculant sobre la interpretació i aplicació dels articles 2.2 b), 6 i 15.2 de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

Manifesta així mateix que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària objecte de la present consulta.

ANTECEDENTS

PRIMER.- Antecedents de fet

La Consultant és una entitat andorrana.

Una altra entitat, ha signat un acord per adquirir, subjecte al compliment de determinades condicions, el negoci desenvolupat avui en dia per la Consultant, a excepció del negoci relatiu als crèdits deteriorats i a la seva gestió (d’ara endavant, aquest últim negoci, la “Unitat Econòmica”).

La Unitat Econòmica està integrada, fonamentalment, per:

(i) actius crediticis deteriorats;
(ii) actius immobiliaris adjudicats;
(iii) empleats que es dediquen a l’administració i gestió d’aquests mateixos actius;
(iv) un contracte de “servicing”; i
(v) altres contractes amb tercers en el marc de l’administració i gestió dels referits actius


Els actius deteriorats suposen una part substancial de l’actiu de la Consultant i, com a tal, conten amb un departament que s’encarrega de la seva gestió específica. En aquest sentit, els treballadors que actualment formen part de la Unitat Econòmica realitzen funcions de control de riscos, gestió financera, gestió dels immobles adjudicats i assessoria jurídica –en particular, coordinació de tots els procediments pre-contenciosos, litigiosos i d’execució- sota la direcció de Finances i Riscos, que també serà traspassat.

Tant els actius com els mitjans per a la seva gestió constitueixen una unitat de negoci autònoma dins de la Consultant (és a dir, un conjunt d’elements materials i humans capaços de funcionar pels seus propis mitjans), clarament diferenciada dins dels seus diferents negocis desenvolupats. En aquest sentit, totes les persones designades formen part o participen en els diferents comitès interns configurats per a la gestió, seguiment i presa de decisions relatives als actius deteriorats.

La Unitat Econòmica és complexa, integrada per nombrosos actius, personal rellevant i contractes importants i la seva separació de la Consultant a través d’una operació de compravenda o similar (reduccions de capital o, en general de fons propis, per exemple) seria molt complexa operativament. Els socis de la Consultant, desitgen que la Unitat Econòmica continuï operant amb total normalitat, sense disrupció d’operacions i assegurant la continuïtat econòmica i jurídica de la mateixa de la manera més senzilla. Per això, les parts han acordat que la Unitat Econòmica se separi a través d’una operació d’escissió parcial de branca d’activitat, sent la branca escindida la Unitat Econòmica (d’ara endavant, “l’Escissió”).

L’Escissió suposaria que la Unitat Econòmica es transmetria, per successió universal, a una nova entitat que es crearia per operació de la citada Escissió (la “Societat Beneficiària de Nova Creació”) en la que els actuals socis de la Consultant participen en idèntics percentatges als quals actualment ostenten en el capital d’aquesta.

En el perímetre de la Unitat Econòmica es pretenia incloure no sols els citats actius referits anteriorment, sinó també la part proporcional de passius de la Consultant que poguessin assignar-se al finançament d’aquells.

En cap moment es pretén la consecució de cap avantatge fiscal. De fet, no n’hi ha. I no es deu, en opinió de la Consultant, comparar el resultat de l’operació plantejada amb altres operacions de sortida del patrimoni teòricament possibles, atès que l’escissió parcial de branca és l’única viable al ser l’única que compleix amb tots els condicionaments de totes les parts involucrades.

No existeix, per tant, ni individual ni globalment, una motivació fiscal que, principalment, sigui la causa de l’operació d’Escissió objecte d’aquesta consulta.

Quant a l’operació d’Escissió, les motivacions econòmiques de la mateixa són les següents:

a) Donar continuïtat i facilitar el creixement de la Unitat Econòmica per part dels seus actuals gestors i dels accionistes, reforçant la seva gestió professionalitzada i, conseqüentment, guanyant eficiència i rendibilitat.
b) Eliminar del balanç de la Consultant l’exposició de risc que implica la tinença d’actius adjudicats, que requereix una sèrie de recursos propis addicionals, fet que afecta a la liquiditat al impedir que els mateixos siguin destinats a la activitat habitual.
c) Eventualment, permetre l’entrada de nous accionistes en la Societat Beneficiària de Nova Creació per poder participar en la Unitat Econòmica.
d) Evitar la complexitat operativa inherent a la separació de la Unitat Econòmica via qualsevol altra diferent a la subrogació universal.
e) Afavorir, indirectament, la continuïtat i creixement de la resta de negocis de la Consultant.


Tots ells són motius econòmics vàlids relatius a la continuïtat, desenvolupament i millora de l’actual negoci de la Consultant. És a dir, busquen una finalitat econòmica evident, sense que la fiscalitat suposi cap incentiu. De fet, respecte d’aquesta, l’únic que es pretén és que no suposi un obstacle per a la consecució dels esmentats objectius de negoci i financers.

SEGON.- Adequació de l’Escissió a la normativa que regula el règim de neutralitat fiscal

En opinió de la Consultant, l’Escissió compliria amb tots i cadascun dels requisits per a acollir-se al règim de neutralitat aplicable a determinades reorganitzacions empresarials recollit en els articles 2.2 b) i 6 de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

Això, per les següents raons:

a) L’Escissió s’executaria en compliment de la normativa mercantil i regulatòria andorrana aplicable a les escissions parcials de branca d’activitat.
b) La Unitat Econòmica constitueix una branca d’activitat a efectes mercantils i fiscals, en la mesura en què és un patrimoni autònom, capaç de generar ingressos amb els seus propis mitjans i aquest patrimoni i mitjans, avui en dia, són perfectament identificables i funcionen d’una manera autònoma respecte d’altres branques de negoci de la Consultant (branques que es mantindrien en la pròpia Consultant després de l’Escissió).
c) Després de l’Escissió, els accionistes actuals de la Consultant participarien en la mateixa proporció en la Societat Beneficiària de Nova Creació. És a dir, no existeix separació de socis.
d) Les motivacions de l’Escissió, descrites en la secció anterior, en absolut són fiscals, sinó exclusivament financeres i de negoci.


Sobre aquesta base, la Consultant opina que ni ella, ni la Societat Beneficiària de Nova Creació, ni els socis de la Consultant han d’integrar cap renda en els seus impostos personals a Andorra. En compensació, la Societat Beneficiària de Nova Creació se subrogarà en el valor fiscal que la Unitat Econòmica tingui en la Consultant, i els socis de la Consultant se subrogaran en el valor fiscal i en l’antiguitat de les accions que mantenen en la Consultant que es vegin anul·lades com a conseqüència de l’Escissió, assignant aquest valor i antiguitat a les accions o participacions rebudes en la Societat Beneficiària de Nova Creació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.