Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’obligació de retenir sobre la renda satisfeta per la transmissió de les participacions d’una societat andorrana.


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A i la Sra. B, respectivament, actuant en nom i representació de la societat X (la “Consultant”), compareixen davant el Departament de Tributs i de Fronteres i com millor procedeixi,

DIU

Que mitjançant aquest escrit, i de conformitat amb l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, formulen Consulta Tributària Vinculant, i a aquests efectes

EXPOSA

1. Antecedents i circumstàncies del cas

La consultant és una entitat andorrana i ha signat un acord per adquirir, subjecte al compliment de determinades condicions, el negoci desenvolupat avui en dia per una altra entitat andorrana, la societat C, a excepció del negoci relatiu a determinats crèdits.

La societat C està participada en un 96,62% per l’entitat D amb domicili a Luxemburg i en un 3.38% per l’entitat E domiciliada a les Illes Caiman. Els percentatges de titularitat en la societat C es mantindran inalterats en els dotze mesos anteriors a la transmissió.

Amb anterioritat a l’adquisició de les accions de la societat C, la Consultant i la societat C han acordat la segregació del negoci relatiu a determinats crèdits i a la seva gestió a una nova entitat que no serà objecte d’adquisició. Les accions representatives del capital social de la societat C es transmetran a la Consultant a títol de compravenda per part de l’entitat D i de l’entitat E, cadascun en el seu percentatge de titularitat.

2. Objecte de la consulta

(i) Confirmació de la no retenció a compte de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (“LRNR”) per la part del preu satisfet a les entitats D i E en l’adquisició de les accions de la societat C.
(ii) Confirmació del necessari lliurament a la Consultant d’un certificat de residència fiscal a Luxemburg de l’entitat D als efectes de la no pràctica de retenció.
(iii) Confirmació de les obligacions formals en l’àmbit tributari que, en el seu cas, siguin exigibles a la Consultant pel pagament del preu a les entitats transmitents no-residents.


3. Inexistència de procediment o recurs administratiu en curs relacionats amb la consulta

En compliment de l’article 25.1.b) del Reglament d’aplicació dels tributs, la Consultant manifesta que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària objecte d’aquesta consulta.

4. Proposta de resolució vinculant a la consulta que es formula
LesLleis.com

La Consultant considera que les rendes obtingudes en la transmissió de les accions per part de les entitats D i E no estan subjectes a retenció a Andorra en aplicació de les següents normes:

(i) Pel que fa a l’entitat D, resident a Luxemburg

L’article 4 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, ratificat pel Consell General de 3 de desembre de 2015 (BOPA 23 de desembre de 2015), defineix “resident d’un Estat contractant” en els següents termes:

“1. En el marc d’aquest Conveni, l’expressió “resident d’un Estat contractant” designa qualsevol persona que, en virtut de la legislació d’aquest Estat, està subjecta a imposició en aquest Estat, per raó del seu domicili, residència, seu de direcció, o per qualsevol altre criteri de naturalesa anàloga, i s’aplica tant a aquest Estat com a totes les seves entitats territorials. No obstant això, aquesta expressió no inclou les persones que estan subjectes a l’impost en aquest Estat exclusivament per rendes d’origen en aquest Estat o pel patrimoni que es troba en aquest Estat.”


Per la seva banda, l’article 13 del mateix conveni estableix que la plusvàlua obtinguda en la transmissió de béns diferents dels esmentats als apartats 1,2, 3 i 4 del mateix article – entre els que es troben les accions o participacions en societats l’actiu dels no està composat en més del 50% de béns immobiliaris – només són imposables en l’Estat en el qual sigui resident el transmitent.

Article 13. Guanys de capital

(...)

5. Els guanys procedents de l’alienació de qualsevol altre bé que els esmentats als apartats 1, 2, 3 i 4 només són imposables en l’Estat contractant del qual és resident la persona que aliena.”


Addicionalment, d’acord amb l’article 35.3 del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (“LRNR”), no s’ha de practicar retenció respecte de les rendes que estiguin exemptes en virtut d’un conveni per evitar la doble imposició aplicable.

Article 35. Normes de retenció i d’ingrés a compte

(...)

3. No s’ha de practicar la retenció o l’ingrés a compte respecte de:

a) les rendes que estiguin exemptes en virtut del que estableix l’article 15 o un conveni per evitar la doble imposició que hi resulti aplicable,
b) les rendes satisfetes o abonades als obligats tributaris no-residents fiscals sense establiment permanent, quan s’acrediti el pagament de l’impost per part de l’obligat tributari o el responsable solidari.”


Així mateix, l’article 22 del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (“RIRNR”), en els mateixos termes, assenyala:

Article 22. Exempció de retenció o d’ingrés a compte

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 35, apartat 3, de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, no s’ha de fer la retenció o l’ingrés a compte quan:

a) les rendes estan exemptes en virtut del que estableix l’article 15 de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, o quan resulta aplicable un conveni per evitar la doble imposició, sense perjudici de l’obligació de declarar;
b) les rendes han estat satisfetes o abonades pels obligats tributaris no residents fiscals sense establiment permanent, i s’acredita el pagament de l’impost o la procedència d’exempció mitjançant la presentació del rebut corresponent.”


En virtut de l’article 13.5 del Conveni entre Andorra i Luxemburg, la plusvàlua generada per la transmissió de les accions en la societat C per part de de l’entitat D no estaria subjecta a tributació a Andorra. Igualment, d’acord amb l’apartat a) de l’article 35.3 de la LIRNR i l’apartat a) de l’article 22 del RIRNR, la Consultant no hauria de practicar retenció sobre el preu d’adquisició satisfet a l’entitat D.

(ii) Pel que fa a l’entitat E, resident a les Illes Caiman

En absència de conveni per evitar la doble imposició entre Andorra i les Illes Caiman, es considera d’aplicació directa la legislació interna andorrana reguladora de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals. Així, l’article 15 de la LIRNR preveu que la plusvàlua procedent de la transmissió de les accions d’entitats residents fiscals a Andorra, estarà exempta de tributació sempre que l’obligat tributari no-resident no hagi tingut una participació superior al 25% del capital social o els seus drets de vot en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.

Article 15. Rendes exemptes

Estan exemptes les rendes següents:

(...)

c) Els guanys procedents de transmissions d’accions, de participacions o de drets en el capital d’entitats residents fiscals a Andorra, sempre que l’obligat tributari no hagi tingut una participació superior al 25 per cent del capital social o els seus drets de vot en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.”


Addicionalment, d’acord amb l’article 35.3 de la LIRNR, no s’ha de practicar retenció respecte de les rendes que estiguin exemptes en virtut de l’article 15 de la LIRNR.

Article 35

Normes de retenció i d’ingrés a compte

(...)

3. No s’ha de practicar la retenció o l’ingrés a compte respecte de:

a) les rendes que estiguin exemptes en virtut del que estableix l’article 15 o un conveni per evitar la doble imposició que hi resulti aplicable,
b) les rendes satisfetes o abonades als obligats tributaris no-residents fiscals sense establiment permanent, quan s’acrediti el pagament de l’impost per part de l’obligat tributari o el responsable solidari.”


Igualment, l’article 22 del Reglament de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals (“RIRNR”) estableix:

Article 22. Exempció de retenció o d’ingrés a compte

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 35, apartat 3, de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, no s’ha de fer la retenció o l’ingrés a compte quan:

a) les rendes estan exemptes en virtut del que estableix l’article 15 de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, o quan resulta aplicable un conveni per evitar la doble imposició, sense perjudici de l’obligació de declarar;
b) les rendes han estat satisfetes o abonades pels obligats tributaris no residents fiscals sense establiment permanent, i s’acredita el pagament de l’impost o la procedència d’exempció mitjançant la presentació del rebut corresponent.”


Per tant, donat que la societat E ha tingut una participació inferior al 25% (en concret, el 3,38%) en el capital social o drets de vot en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, la plusvàlua generada per la transmissió de les acciones en la societat C per part de l’entitat E no estaria subjecte a tributació a Andorra. Igualment, d’acord amb l’apartat a) de l’article 35.3 de la LIRNR i l’article 22.a) del RIRNR la Consultant no hauria de practicar retenció sobre la renda generada.

La consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa el següent: la consulta seria aplicable al període 2022.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.