Carregant...
 

Consulta, de l’11 de maig del 2023, vinculant en relació amb la consideració de devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. A, en representació de la mercantil andorrana X (en endavant la Consultant), formula la següent Consulta Tributària, en relació a l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial), els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2023 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la Consultant no té coneixement de què s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

Antecedents:

La societat X va realitzar un augment de capital amb aportació no dinerària al 2020, acollint-se al règim fiscal especial previst a la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial en tractar-se d’una operació que tenia encaix en l’article 2.4.c) d’operació d’aportació no dinerària d’altres actius en què una persona física aporta un bé immoble, situat al Principat d’Andorra i no afecte al desenvolupament d’una activitat econòmica, a una entitat resident al Principat d’Andorra, la totalitat del capital social de la qual és titularitat de l’aportant.

L’objecte d’aquesta aportació no dinerària fou una parcel·la de terreny amb un xalet bastit sobre ella, que es preveia que seria destinada a l’arrendament. La motivació econòmica era reorganitzar i reestructurar el patrimoni personal, millorant l’eficàcia de la gestió immobiliària, concentrant en la societat aquells immobles que es volien destinar a l’arrendament.

Actualment la Consultant vol retornar l’actiu al soci doncs aquest immoble ha passat a ser finalment la residència habitual del soci, i considera que aquesta operació pot acollir-se al règim fiscal previst a la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

CONSULTA:

La consultant vol fer consulta escrita a l’Administració Tributària en relació als següents aspectes:

1. Encaix de l’operació d’actiu en la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

1.a) La Consultant és una societat unipersonal i realitzarà una reducció de capital amb devolució d’aportacions. L’immoble que es retornarà és la residència del soci únic.

La Consultant interpreta que aquesta operació societària projectada, en els termes transcrits en la present consulta, té encaix dins de la definició de “devolució d’actius” que preveu l’apartat 6 de l’article 2 d’aquesta llei en tant que “una entitat resident al Principat d’Andorra transmet a un o alguns dels seus socis persones físiques una o diverses branques d’activitat com a resultat (...) d’una reducció de la xifra del capital per restitució de les aportacions (...). En tot cas, amb caràcter previ a la realització de l’operació, l’entitat transmitent haurà d’estar íntegrament participada, directament o indirectament, per persones, unides entre elles per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella (...).

També té la consideració de devolució d’actius l’operació en què es compleixin els requisits descrits al paràgraf anterior però en la qual els elements patrimonials transmesos als socis persones físiques siguin béns immobles situats al Principat d’Andorra que estiguin destinats al seu ús residencial per part dels socis de l’entitat que realitza l’operació de devolució o per part de persones que hi estiguin unides per vincles de parentiu en els termes previstos al paràgraf anterior.”

1.b) Per altra banda, l’article 15.2 de la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial estableix el següent:

“2. (...), el règim fiscal previst en aquesta Llei no és aplicable a les operacions referides a l’article 2 que tinguin com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal. El fet que una operació no s’efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les parts que hi intervenen, sinó amb la mera finalitat d’aconseguir un avantatge fiscal, constitueix una presumpció que l’operació té com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal”.


En el cas objecte de consulta, la motivació econòmica de l’operació és la reordenació del patrimoni empresarial amb la finalitat de separar els elements afectes a l’activitat econòmica dels elements destinats al gaudiment personal.

2. Fiscalitat en relació a l’operació prèvia d’augment de capital amb aportació no dinerària

L’article 4 de la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial estableix que:

Article 4. Valoració fiscal de les accions o participacions rebudes en contraprestació de l’aportació

1. Les accions o participacions rebudes per la persona física o l’entitat transmitent com a conseqüència de les operacions definides als apartats 3 i 4 de l’article 2 es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pel mateix valor fiscal que tenien al seu patrimoni la branca o les branques d’activitat o els altres elements patrimonials aportats, excepte que s’exerceixi l’opció de renúncia prevista a l’apartat 2 de l’article 3.

2. La transmissió de les accions o participacions rebudes que es dugui a terme posteriorment suposarà que la renda no integrada a la base de tributació de la persona física o entitat transmitent per aplicació del primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 3 sigui gravada en el seu impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques o impost sobre la renda dels no-residents fiscals, aplicant el tipus de gravamen i el règim fiscal que haguessin estat aplicables als elements transmesos a la data de l’operació. L’import de la renda que resulti gravada en aquests termes tindrà com a límit màxim l’import de la renda fiscal total derivada de la transmissió posterior de les accions o participacions rebudes com a conseqüència de l’operació.”


Vist que:

- l’exposició de motius de la Llei 17/2017 de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial destaca la importància de les operacions de reorganització empresarial en la dinamització de l’economia andorrana, incloent les operacions de devolució d’actius, que tenen com a objectiu facilitar la resolució de conflictes en el teixit empresarial andorrà, amb especial incidència sobre l’àmbit familiar, permetent la reestructuració del patrimoni de grups familiars de manera fiscalment neutra, per protegir d’aquesta manera un sector tan característic del Principat d’Andorra, procurant que la fiscalitat no suposi un impediment per a l’execució d’aquestes operacions de reorganització,El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat