Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0297-2023
Data d’emissió 18/12/2023
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’aplicació del règim previst a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Normativa:

Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant, Llei de l’IS).

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, Llei de l’IRPF).

Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant, Llei de reorganització empresarial).

MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes plantejats en la present consulta per als períodes impositius 2023 i posteriors.
LesLleis.com

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat X (d’ara endavant la Societat o Consultant indistintament), és una societat amb residència fiscal al Principat d’Andorra.

L’objecte social de la Societat comprèn la gestió i explotació del seu patrimoni propi, integrat principalment per béns immobles localitzats a Andorra, provinents algun d’ells del patrimoni personal dels seus socis, havent estat la resta adquirits per la Societat.

La totalitat de les participacions pertanyen, des del moment de la constitució de la Societat, a la seva sòcia única, la Sra. A.

D’entre els actius que integren el balanç de la Societat, revesteixen importància en aquesta consulta vinculant dues unitats immobiliàries localitzades en territori andorrà. Aquestes unitats immobiliàries, a diferència de la resta d’immobles gestionats per la Societat, són utilitzades per la Sòcia amb finalitats privatives, de caire residencial.

Concretament, un dels actius immobiliaris és l’actual residència habitual de la Sòcia, mentre que l’altre actiu és una borda que es vol destinar a ser la segona residència de la Sòcia o la residència habitual d’algun dels seus fills.

En atenció al destí d’aquestes dues unitats immobiliàries, la Societat vol retornar aquests actius a la seva sòcia única, sent la primera de les unitats immobiliàries destinada a ser la residència habitual de la Sòcia de forma indefinida i la segona a ser destinada com a residència vacacional i recreativa de la Sòcia o la residència habitual d’algun dels seus fills.

En vista de la situació descrita i tenint en compte l’aprovació i publicació de la Llei de reorganització empresarial, la Societat es planteja acollir la devolució dels actius al règim fiscal especial regulat per l’esmentada Llei.

Descripció de l’operació a realitzar

La Societat realitzarà una reducció de capital amb devolució d’aportacions, transmetent les dues unitats immobiliàries anunciades a la descripció dels fets. En aquest sentit, com s’ha indicat anteriorment, la primera de les unitats immobiliàries es destinarà a ser la residència habitual de la Sòcia de forma indefinida i la segona a ser la residència vacacional i recreativa de la Sòcia o la residència habitual d’algun dels seus fills.

La Consultant interpreta que aquesta operació societària té encaix dins de la mencionada Llei 17/2017 de règim fiscal de reorganització empresarial, motiu pel que sol·licita a aquesta administració la següent confirmació.

Consulta plantejada

Atenent a l’operació plantejada i als objectius perseguits que s’exposaran més endavant, es presenta la següent consulta davant aquesta Administració, relativa als aspectes que es detallen a continuació:

Confirmació que, en el supòsit que les dues unitats immobiliàries siguin destinades a l’ús residencial de la Sòcia (una d’elles destinada a residència habitual i indefinida i l’altra a segona residència), l’operació plantejada és susceptible d’acollir-se al règim fiscal especial previst a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.
En cas que el règim fiscal previst a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial no resulti aplicable a l’immoble destinat a segona residència de la Sòcia, confirmació que l’esmentat règim seria d’aplicació a l’immoble destinat a ser la residència habitual i indefinida de la Sòcia.
Confirmació que, en el supòsit que les unitats immobiliàries siguin destinades a ser la residència habitual i indefinida de la Sòcia (una de les unitats immobiliàries) i d’un dels seus fills (restant unitat immobiliària), l’operació plantejada és susceptible d’acollir-se al règim fiscal especial previst a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.


INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA

La Llei de l’IS, en el seu article 9, apartat 3, preveu que “en el mètode de determinació directa, la base de tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei”.

Per la seva banda, l’article 15 de la Llei de l’IS estableix una sèrie d’operacions en les que els elements patrimonials participants es valoren pel seu valor normal de mercat, entre les que es troben les transmissions “als socis per causa de dissolució, separació d’aquests socis, reducció del capital amb devolució d’aportacions, repartiment de la prima d’emissió i distribució de beneficis”.

No obstant allò disposat de forma genèrica per la Llei de l’IS, la Llei de reorganització empresarial ha establert, per a determinades operacions societàries entre les que s’inclouen operacions com les plantejades en la present consulta vinculant (devolució d’actius), una sèrie de mecanismes destinats a diferir la tributació que es pogués derivar de dites operacions. En aquest sentit es pronuncia el legislador quan, en l’exposició de motius de l’esmentada Llei de reorganització empresarial, assenyala que “des del punt de vista tècnic, el mecanisme utilitzat en el marc dels impostos directes per aconseguir la neutralitat fiscal que busca assolir la Llei és el de diferiment. És a dir, les rendes que puguin posar-se de manifest en les persones o entitats que intervenen en una operació de reorganització empresarial no deixen de tributar de forma definitiva, sinó que la seva tributació es trasllada a un moment posterior. Més concretament, el recurs tècnic utilitzat per aconseguir aquest diferiment és la no integració a les bases de tributació de les rendes generades per les operacions de reorganització i el manteniment dels valors fiscals del transmissor en el patrimoni de l’adquirent”.

D’acord amb el contingut de la Llei de reorganització empresarial, l’aplicació del règim de neutralitat previst en dita Llei requereix de l’acompliment d’una sèrie de requisits objectius i, d’altra banda, de requisits subjectius.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat