Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del registre d’associacions


Article únic

D’acord amb el mandat de la disposició addicional quarta de la Llei qualificada d’associacions, aprovada pel Consell General el 29 de desembre del 2000, s’aprova el Reglament del Registre d’Associacions.

Reglament del registre d’associacions

Exposició de motius

La disposició addicional quarta de la Llei qualificada d’associacions, aprovada pel Consell General el dia 29 de desembre del 2000, estableix que el Govern ha de crear el Registre d’Associacions i regular-lo reglamentàriament en el termini de sis mesos des de la publicació de la Llei. En compliment d’aquest mandat, el Govern aprova el present Reglament, pel qual es crea i es regula el Registre d’Associacions. Amb aquest Reglament es posa en marxa, per tant, un dels elements principals que preveu la Llei qualificada d’associacions per fer efectiu el règim constitucional d’aquestes entitats.

El Registre d’Associacions, com disposa l’article 17 de la Constitució i després regula en concordança la Llei qualificada d’associacions, té una finalitat de publicitat. D’acord amb aquesta finalitat bàsica, que pretén donar garanties a les persones que es relacionen amb les associacions, ja sigui com a membres ja sigui com a tercers que hi contracten o realitzen qualsevol tipus de negoci jurídic, la Llei qualificada d’associacions va preveure la creació d’un Registre administratiu, on es podrien inscriure les associacions creades i els actes principals relatius a l’organització i a la vida internes. La Llei dedica tot el seu capítol III al Registre d’Associacions, i n’estableix el caràcter general, els actes que s’hi poden inscriure, els tipus i el contingut de les inscripcions i els trets bàsics del procediment registral a seguir. Ara, el Reglament del Registre, d’acord amb les previsions legals, concreta les normes organitzatives i de funcionament intern del Registre per fer-lo operatiu i assegurar que estigui en situació de complir les funcions que li atorga la Llei.

Per possibilitar un funcionament eficient del Registre, el Reglament ha pres com a criteris directors de la seva regulació la simplicitat, la flexibilitat i l’economia, i també la màxima concreció de les actuacions administratives que s’han de realitzar. A partir d’aquests criteris, el Registre s’ha adscrit a la Secretaria General del Govern, i s’ha vinculat als seus serveis jurídics, per tal d’assegurar alhora l’economia administrativa i la qualitat del servei. D’altra banda, i d’acord amb els diversos tipus d’associacions que s’hi poden inscriure, el Registre es divideix en tres seccions diferenciades, dedicades, respectivament, a les associacions en general, les estrangeres i les de caràcter esportiu, que segueixen el règim especial de la Llei de l’esport, i les especificitats de les quals reflecteix el Reglament.

La Llei Qualificada d’Associacions també preveu que mentre no s’adopti una legislació específica, els partits polítics i les associacions empresarials, professionals i sindicals es regeixin per la Llei Qualificada d’Associacions i es puguin inscriure en el Registre d’Associacions.

El Reglament preveu, d’acord amb les pràctiques de registre més usuals en els països del nostre entorn, que el Registre es porti en un llibre principal, en què s’han d’anar practicant les inscripcions que corresponguin. Però també preveu que, quan es disposi dels mitjans adequats, el Registre es passi a un format electrònic, que contribuirà sens dubte, d’acord amb els avenços de les noves tecnologies de la informació, a portar-lo d’una manera més eficient i també fins i tot més segura, i a fer més ràpid i fàcil l’accés a les informacions que s’hi contenen, la qual cosa ha de suposar un compliment més eficaç de la funció de publicitat que en justifica l’existència.

El Reglament regula amb detall els diversos tipus d’assentaments per associació que es poden practicar en el Registre (inicial, complementaris i d’extinció), els requisits necessaris per practicar-los i la documentació necessària per fer-ho, així com el seu propi contingut, segons les condicions que la Llei qualificada d’associacions i la Llei de l’esport demanen per a cada classe d’associació. La concreció i el grau de detall amb què totes aquestes qüestions estan regulades al Reglament, inclòs el procediment que s’ha de seguir, atorguen una gran seguretat als ciutadans, que poden conèixer així amb exactitud les actuacions que han de realitzar per inscriure les associacions que constitueixin i mantenir-ne el registre actualitzat.

La funció principal del Registre, com determinen la Constitució i la Llei qualificada d’associacions, és la publicitat de les associacions. En realitat, el Registre és un instrument al servei d’aquesta finalitat essencial de publicitat. Per això, i una vegada regulades amb detall les inscripcions i els assentaments, el Reglament dedica el seu capítol quart a la publicitat del Registre i a l’expedició de documents. En aquest sentit, s’estableix que el Registre és públic i pot ser consultat per qualsevol persona amb interès legítim, que es presumeix en general que existeix; i es disposen i es regulen les vies a través de les quals es pot fer la consulta, que són l’exhibició dels llibres i l’expedició de certificats i de notes informatives de les inscripcions i dels documents dipositats, sense perjudici que, quan estigui disponible el servei, es puguin també realitzar consultes a través d’aplicacions informàtiques dissenyades a aquest efecte.

Capítol primer. Normes generals i d’organització

Article 1
Objecte i finalitat
1. El Registre d’Associacions és l’instrument administratiu que té per finalitat garantir la publicitat de les associacions que es creen i actuen a Andorra, d’acord amb l’article 17 de la Constitució i l’article 8 de la Llei qualificada d’associacions.
LesLleis.com

2. El Registre d’Associacions es regeix per la Llei qualificada d’associacions i per aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.