Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials


Exposició de motius

La nombrosa circulació de tot tipus de vehicles per les carreteres i carrers del Principat, ha esdevingut un fenomen que es dóna diàriament i s’incrementa durant els caps de setmana i també en altres dates precises del trànsit que mereix especial atenció si volem una seguretat viària suficient i una fluïdesa del trànsit apropiada a les característiques físiques de les nostres vies de circulació.

La circulació de vehicles especials suposa a més una alteració en l’ordre ja congestionat de la circulació del Principat, a causa de les característiques físiques (dimensions, pes) i dinàmiques (velocitat, maniobrabilitat) d’aquests vehicles. Igualment, els transports especials s’hi poden assimilar pel que fa a les conseqüències que la seva circulació suposa per a la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit; és necessari regular la circulació, tant de vehicles com de transports especials, categories que es poden agrupar a l’hora de posar limitacions a la seva circulació.

La circulació de vehicles destinats al transport de mercaderies, d’un pes màxim autoritzat (PMA) superior als 7.500 kg, és també un dels elements que cal regular per poder assolir aquests objectius; s’hauran d’establir les hores i els dies en què la circulació d’aquest tipus de vehicles restarà limitada per poder assolir els objectius de seguretat i fluïdesa.

La Llei del Codi de circulació, aprovada pel Consell General el dia 10 de juny de 1999, en l’article 203, faculta el Govern, per raons de seguretat viària i fluïdesa de la circulació, per establir les mesures de regulació de trànsit que afectin els vehicles i transports especials i de mercaderies.

Atesa la necessitat de desenvolupar reglamentàriament la regulació de la circulació d’aquest tipus de vehicles per millorar les condicions de la circulació en hores i dies en què es registri un índex de trànsit més elevat;

A proposta de la Taula de Mobilitat i en execució de l’acord de Govern del 24 d’abril del 2002, s’aprova el Decret d’aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transports de mercaderies i especials.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la circulació de vehicles de transports de mercaderies i especials, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials

Article 1
Transports especials
1. Els transports especials són tots aquells que transporten una càrrega indivisible que sobrepassa de pes i/o dimensions màximes les establertes en els articles 76, 77 i 78 del Codi de la circulació.
LesLleis.com

2. Els vehicles que disposin d’una càrrega de dimensions i/o pesos superiors als permesos pel Codi de la circulació són considerats transports especials, i estan catalogats d’acord amb les categories següents:

Categoria
A
B
C
Amplada Fins a 3 m inclòs De 3 a 3,50 m inclòs Superior a 3,50 m
Llargada Fins a 20,55 m inclòs De 20,55 a 25 m inclòs Superior a 25 m
Pes Fins a 44 tm inclòs De 44 a 80 tm inclòs Superior a 80 tm
Alçada Fins a 4 m inclòs De 4 a 4,30 m inclòs Superior a 4,30 m

3. Tot transport especial que no pugui circular a una velocitat superior a la meitat de la genèrica de la via, ha de circular d’acord amb les condicions de la categoria de dimensions superiors immediata.

4. Els transports de càrregues indivisibles autoritzats pel Codi de la circulació són els establerts en l’annex 1.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.