Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció


Exposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, estableix el marc regulador de l’urbanisme i la construcció. La Llei és desenvolupada reglamentàriament mitjançant les Directrius d’ordenació, el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de construcció, en tant que instruments d’ordenació del Govern. En compliment d’aquests articles el Govern aprovà el 26 de febrer del 2003 el Reglament de construcció. Posteriorment, el 8 d’abril del 2009 el Govern aprovà la modificació del Reglament de construcció, per tal d’aportar millores detectades en els anys d’aplicació del text reglamentari del 2003, simplificar procediments administratius i aclarir la interpretació de preceptes. I en data 5 d’octubre del 2011 el Govern aprovà una modificació del Reglament de construcció, per adaptar-lo a la Llei 6/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori.

El 31 de juliol d’enguany el M.I. Consell General ha aprovat una nova Llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol. Els objectius de la modificació legal s’articulen al voltant de tres eixos bàsics. El primer pretén, mitjançant la incorporació d’alguns canvis substancials, aportar un decidit estímul al sector de la construcció i de l’ordenació urbanística en uns moments de difícil situació econòmica, i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes siguin compatibles amb la sostenibilitat de l’entorn i amb el desenvolupament equilibrat del territori. El segon eix té com a objectiu alleugerir la tramitació d’un bon nombre de llicències de construcció, i acollir els procediments que ja són aplicables en altres ordenaments del nostre entorn més immediat. I el tercer eix s’orienta cap a actualitzar la normativa i precisar certs conceptes en els punts en què l’experiència més recent ha demostrat aquesta necessitat.

La disposició final primera de la Llei del 31 de juliol d’enguany fixa que en el termini màxim d’un mes a partir de la data d’entrada en vigor el Govern ha d’aprovar les modificacions necessàries del Reglament urbanístic, del Reglament de construcció i del Reglament d’urbanització per fer-los conformes amb el nou text legal.

El Govern, en compliment del mandat legal, ha elaborat la modificació del Reglament de construcció. L’abast de les modificacions introduïdes correspon als canvis normatius introduïts per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que afecten les disposicions del Reglament de construcció.

La modificació del Reglament de construcció ha estat sotmesa a l’anàlisi de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, la qual l’ha informat favorablement.
LesLleis.com

La modificació del Reglament de construcció manté el mateix índex d’articles, i els mateixos títols, que el Reglament aprovat el 8 d’abril del 2009, amb lleugeres modificacions en el nom d’alguns pocs articles. Tot i que els canvis introduïts en molts articles són puntuals, el fet que el nombre d’articles modificats sigui elevat justifica que s’aprovi i es publiqui íntegrament el nou Reglament, de forma que el nou text substitueix i deroga l’anterior.

Per tot el que ha estat exposat, a proposta del Ministre d’Economia i Territori, el Govern en la sessió del 3 d’octubre del 2012, adopta el següent

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament de construcció modificat, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.