Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social


Exposició de motius

Des que es va aprovar el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, el 19 de novembre del 2008, ha experimentat diverses modificacions, amb la finalitat d’adaptar-lo a les necessitats derivades de noves circumstàncies socials. La inclusió en el Reglament regulador de prestacions econòmiques d’atenció social d’una prestació específica, destinada a cobrir la contingència de desocupació involuntària, va ser fruit d’aquesta evolució i adaptació.

El Consell General, en la sessió del 21 de juny del 2013, va aprovar la resolució que encomana al Govern d’iniciar els tràmits necessaris per modificar l’article 39 punt 1 del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, amb la finalitat que s’estableixi que l’edat per rebre una pròrroga de la prestació per desocupació passi a ser de 50 anys en lloc de 55, atesa la preocupació que es deriva de les dades estadístiques que palesen l’augment del nombre de beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària en el tram d’edats comprès entre els 40 i els 59 anys que esgoten la durada màxima de la prestació, la dificultat per incorporar-se de nou al món del treball i el risc de caure en situació de pobresa i d’exclusió social.

La preocupació és compartida pel Govern i la modificació encomanada pel Consell General és una oportunitat per fer altres modificacions de la prestació econòmica per desocupació involuntària regulada en el capítol cinquè d’aquest Reglament, amb la finalitat d’introduir canvis que millorin les possibilitats d’accés a l’ocupació, i afavoreixin la participació en programes d’inserció, en els programes derivats de les polítiques actives d’ocupació i en programes i mesures d’orientació, ocupació i formació proposades pel Servei d’Ocupació, durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud.

Cal establir també un criteri únic d’obertura de drets del pagament per a les prestacions aprovades, tant per a les sol·licituds presentades abans que el sol·licitant tingui els 45 dies d’inscripció al Servei d’Ocupació, com per a les presentades una vegada transcorreguts els 45 dies d’inscripció de la persona sol·licitant al Servei d’Ocupació, i així, a partir d’aquest Reglament, la prestació es percep de manera genèrica a partir del primer dia del mes següent al moment en què el sol·licitant reuneix tots els requisits.

La modificació també abasta la regulació d’aspectes nous, en aquells punts que aconsellen la pràctica i l’experiència, ateses les casuístiques aparegudes amb el transcurs del temps des de la seva entrada en vigor, i/o des de l’aprovació dels programes de polítiques actives d’ocupació.

Així mateix, d’acord amb els canvis estructurals i organitzatius tant del Ministeri de Salut i Benestar, com del Ministeri de Justícia i Interior, cal adaptar-los a la comissió específica per a la gestió de les prestacions de desocupació involuntària, prevista en l’article 43.3 d’aquest Reglament, i establir formalment una copresidència formada per la Direcció de Benestar i la Direcció de Treball.
LesLleis.com

D’acord amb el principi de seguretat jurídica i amb l’objecte de no dificultar el coneixement i la localització del dret aplicable, es publica íntegrament el Reglament i es deroga el Reglament vigent, del 16 de febrer del 2011.

A proposta de la ministra de Salut i Benestar i del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 18 de setembre del 2013,

Decreta

Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les prestacions econòmiques d’atenció social, del 18 de setembre del 2013, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.