Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades


La Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals afegeix un nou article 5 bis a la Llei 6/2008, mitjançant el qual es crea el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades. Aquest Comitè es configura com un òrgan consultiu que emet un informe, preceptiu i no vinculant, sobre la concurrència dels requisits necessaris per obtenir les autoritzacions d’exercici de professions titulades, per tal de resoldre les sol·licituds que es formulin en relació amb aquestes autoritzacions. Els requisits esmentats estan previstos expressament a l’article 5 de la Llei 6/2008, tal com ha estat modificada per la Llei 26/2013. La seva especificitat tècnica i, en alguns supòsits, la complexitat per tal d’esbrinar la seva concurrència, en particular el tracte de reciprocitat aplicable als nacionals estrangers, aconsellaven l’existència d’aquest Comitè, on fossin presents els representants dels ministeris concernits per raó de la matèria que fa l’objecte dels requisits mencionats. D’aquesta manera es pretén que les sol·licituds d’autorització d’exercici de les professions titulades siguin resoltes degudament, després d’haver obtingut un informe tècnic complet i exhaustiu.

Fins ara, el Reglament de reconeixement de títols i de convalidació de períodes d’estudis estrangers d’ensenyament superior, del 25 de març del 2009, preveia l’existència d’un Comitè Tècnic de Reconeixement a l’efecte d’un lloc de treball, com a òrgan de reconeixement de les qualificacions estrangeres aportades pel sol·licitant d’una autorització d’exercici de professió liberal. En aquest sentit, la competència del Comitè esmentat es limitava a l’àmbit de la titulació i, per tant, no estava en disposició d’informar respecte de tots els altres requisits que la Llei 6/2008 preveia per obtenir una autorització d’exercici de professió liberal. Aquests requisits es van modificar amb l’aprovació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i s’han refós i ampliat amb la Llei 26/2013. Així doncs, era necessari i oportú crear un nou comitè, en substitució del Comitè Tècnic de Reconeixement a l’efecte d’un lloc de treball, amb una composició i un àmbit de deliberació i decisió ampliat, tenint en compte que l’antic Comitè deixarà d’existir amb l’aprovació, juntament amb la d’aquest Reglament, del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d’estudis d’ensenyament superior, que deroga íntegrament el Reglament del 25 de març del 2009.

Així doncs, en compliment del que disposa l’apartat 2 de l’article 5 bis, segons el qual la composició, el nomenament, la substitució, la constitució, la durada, els càrrecs, la convocatòria, el quòrum i la presa de decisions del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es regula per reglament, i d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 26/2013, s’ha elaborat el Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades. Aquest Reglament regula tots i cadascun dels aspectes assenyalats, després de definir, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 5 bis de la Llei, les funcions i la missió del Comitè i, al mateix temps, regula de forma detallada no només el resultat de la seva valoració que es materialitza en l’emissió d’un informe, sinó també la participació dels col·legis i les associacions professionals en l’activitat del Comitè.

En aquest sentit, convé destacar que el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es compon de sis membres titulars, representants dels ministeris competents en les matèries que porten causa dels requisits necessaris per obtenir les autoritzacions d’exercici de les professions titulades, així com de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior a Andorra, sense perjudici de la intervenció dels col·legis i les associacions professionals, per mitjà de l’emissió d’un informe que ha de formar part de la documentació que el Comitè ha de prendre en compte per fer la seva tasca de valoració.

Igualment, i per agilitzar al màxim la tramitació, s’estableix, d’una banda, que el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades s’ha de reunir en sessió ordinària amb una periodicitat mínima quinzenal, amb independència de la celebració de sessions extraordinàries. I d’altra banda, també es regula la possibilitat, de forma excepcional, de valorar una sol·licitud d’autorització d’exercici d’una professió titulada al marge de la celebració d’una sessió ordinària o extraordinària.

El Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es configura com un òrgan tècnic que emet la seva valoració a través de la deliberació dels seus membres, tenint al seu abast la documentació i la informació necessàries. Aquesta valoració desemboca, com s’ha dit amb anterioritat, en un informe individualitzat per a cadascuna de les sol·licituds d’exercici d’una professió titulada, que s’eleva a l’òrgan competent per tal de resoldre aquestes sol·licituds.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 de febrer del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.