Carregant...
 

Decret del 13-08-2014 d’aprovació del Reglament del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals


Els articles 23 i següents de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, en virtut dels quals es modifiquen l’enunciat del títol V i diversos articles que en formen part, creen el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, en defineixen les seccions i estableixen l’obligatorietat d’inscriure-s’hi, llevat que la Llei disposi altrament. D’altra banda, malgrat que aquests articles palesen que el nou Registre queda adscrit al ministeri encarregat de la justícia, competent en matèria d’entitats jurídiques, remeten tanmateix a la via reglamentària la definició i la regulació de l’estructura, el funcionament i els actes que hi són susceptibles d’inscripció.

En efecte, atès que la Llei 26/2013 substitueix en tots els casos el terme “liberal” pel de “titulat o titulada”, que s’adapta millor als dos règims d’exercici, per compte propi i per compte aliè, de les professions regulades mitjançant la Llei 6/2008, era necessari modificar el contingut del títol V. I al mateix temps, per motius de seguretat jurídica i fiabilitat registral, era oportú que a la secció primera del registre hi figuressin tots els professionals titulats que han obtingut l’autorització d’exercici corresponent, amb independència que estiguin integrats o no en un col·legi o una associació professional. Igualment, si bé la Llei 6/2008 enumerava quins eren els actes inscriptibles al Registre, s’ha conclòs que, amb la nova Llei, convenia reservar aquesta matèria dinàmica i canviant al reglament corresponent.

La Llei 26/2013, en virtut de la disposició addicional primera, també modifica parcialment la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, i estableix com a novetat que només han de satisfer la quota corresponent les persones inscrites al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals com a professionals que exerceixin per compte propi, tot suprimint la moratòria de tres anys en el pagament de la quota per cada professió autoritzada dels subjectes passius inscrits al Registre esmentat.

Així doncs, aquestes modificacions legals, i els canvis d’abast més puntual i concret que l’experiència pràctica acumulada d’ençà l’any 2010 –en què es va crear el Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals– ha evidenciat que calia introduir, fan necessari establir per via reglamentària un règim regulador nou i complet del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, inspirat tanmateix en la regulació de l’antic Registre.

En conseqüència, en compliment dels articles 23 i 24 de la Llei 26/2013, i d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei esmentada, es promou aquest Reglament que es desglossa en quaranta-sis articles, una disposició transitòria i una disposició derogatòria.

Aquest Reglament incideix en primer lloc en les disposicions d’abast general i, en concret, en el règim jurídic, l’objecte i la finalitat, i l’àmbit territorial i l’adscripció del Registre, tot regulant també les figures del responsable i el responsable suplent del Registre, i enumerant les funcions que exerceixen. En aquest sentit, s’ha optat per suprimir la figura de la delegació en cas d’absència del responsable i permetre el nomenament d’un responsable suplent, i s’ha reforçat la publicitat en relació amb el nomenament i el cessament del responsable i el responsable suplent.

A continuació i d’acord amb la regulació existent fins ara, però també en virtut del mandat legal vigent, es palesa que el Registre consta de tres seccions, les quals es duen separades, en els llibres principals i els arxius annexos corresponents, tot detallant i ampliant els documents i les dades que poden contenir aquests arxius, de forma que només s’inscriguin als llibres principals els actes cabdals i necessaris per raons d’agilitat i simplificació. D’acord amb aquesta premissa, el Reglament enumera i precisa els actes inscriptibles en cadascun dels llibres principals de les tres seccions, i també fa possible la conservació en format electrònic i la creació de fitxers interns.

Seguidament es defineixen els tres tipus d’assentaments que es poden practicar, a saber, els assentaments d’inscripció, les notes marginals i els assentaments de rectificació, i es detallen els actes que es poden fer constar en relació amb els mateixos assentaments. Al mateix temps es desglossen les tres classes d’assentaments d’inscripció, que són l’assentament inicial, els assentaments complementaris i l’assentament de cancel·lació, i es defineix cadascun i les dades que s’hi fan constar segons la secció que correspongui. En aquest sentit, convé destacar que, pel que fa a la secció primera, l’assentament inicial esdevé únic per a cada professional titulat que ha obtingut l’autorització d’exercici de la professió titulada, i qualsevol modificació que té lloc en relació amb la inscripció que hi consta es plasma en virtut dels assentaments complementaris corresponents o de l’assentament de cancel·lació. I pel que fa a l’assentament de cancel·lació, igual que per a l’assentament d’inscripció, es potencia l’actuació registral d’ofici; no obstant això, en el cas de la secció segona i la secció tercera, es manté el principi de la inscripció a instància de l’entitat o la persona interessada.

El Reglament també fa referència a la documentació i, en concret, als documents en virtut dels quals es fan constar les tres classes d’assentaments d’inscripció en cadascuna de les seccions. Se simplifica en aquest àmbit la documentació necessària per procedir a les inscripcions que corresponguin, i s’harmonitza d’acord amb les diferents resolucions d’acord amb les quals es duu a terme la inscripció.

D’altra banda, es regula de forma detallada el procediment d’inscripció dels tres tipus d’assentaments i els motius que fonamenten la denegació de la inscripció, des d’una perspectiva d’agilització d’aquest procediment tot preservant-ne les garanties necessàries. I es detalla el procediment d’esmena dels assentaments d’inscripció, així com les actuacions que duu a terme el responsable del Registre si s’esdevenen indicis d’il·licitud penal i als efectes de practicar les comunicacions i les notificacions escaients.

Igualment, es desenvolupen els principis registrals de tracte successiu i de publicitat, que en aquest darrer cas es materialitza en l’expedició de certificacions dels assentaments i de notes informatives simples. En aquest ordre d’idees, es regulen aquestes dos modalitats d’expedició, se n’estableix el termini d’expedició i s’habilita el Govern per establir un preu públic a aquest efecte. També es fa possible la informació i la difusió electrònica, així com l’elaboració d’estadístiques de les dades inscrites al Registre.

Finalment, el Reglament regula el procediment de legalització dels llibres dels col·legis i les associacions professionals per part del responsable del Registre.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 13 d’agost del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent.
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.