Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats


Exposició de motius

La Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, i la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, modificada per la Llei 19/2011, de l’1 de desembre, han configurat, durant els exercicis 2012 i 2013, la regulació de la imposició directa que recau sobre les rendes de les activitats econòmiques que obtenen les persones residents a Andorra.
LesLleis.com

El 24 d’abril del 2014, el Consell General va aprovar la Llei 5/2014, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb el qual es culmina la configuració del marc fiscal andorrà en matèria d’imposició sobre la renda. Aquest impost es configura com un tribut global que comprèn la totalitat de les rendes obtingudes per les persones físiques residents al Principat d’Andorra.

La Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques deroga, a través de la seva disposició derogatòria única, la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, el qual passa a integrar-se com una categoria de renda a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

El 23 de juliol del 2014, el Govern va aprovar el Decret pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que inclou les disposicions necessàries per a l’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la seva modalitat d’activitats econòmiques. Així, aquest Reglament conté la regulació, en virtut de la corresponent remissió de la llei de l’impost, dels aspectes formals, procedimentals i declaratius necessaris per fer efectiva l’aplicació de l’impost.

Atesa la derogació de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i atès que el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques integra la regulació de les rendes obtingudes per persones físiques en les seves activitats econòmiques, és necessari adaptar el Reglament d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i la Llei 96/2010, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, per tal que tinguin efectes únicament per a l’impost sobre societats.

Per tal de garantir la seguretat jurídica s’aprova novament el Reglament de l’impost sobre societats.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 23 de setembre del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’impost sobre societats

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats en relació ambles obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest tribut, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en la Llei esmentada i altres disposicions que resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.