Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del JocExposició de motius

La disposició final novena de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar encomana al Govern la redacció i la publicació dels reglaments per al desenvolupament i l’execució de la Llei.

La disposició addicional segona estableix que el Govern ha de procedir a l’aprovació del Reglament de constitució del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar i del Registre de les Persones Vinculades a Operadors de Jocs d’Atzar. Es determina que un reglament reculli aquests registres i reguli el desenvolupament en la comunicació de dades que s’haurà de realitzar, bé entre el Consell Regulador Andorrà del Joc i els operadors de jocs d’atzar, quant a les persones que tenen prohibit o limitat l’accés a les sales de jocs d’atzar, bé entre el primer i les entitats i els organismes sotmesos al compliment de l’article 65 de la norma legal esmentada.

En aquest sentit, l’article 67 de la norma de constant referència estableix la necessitat de modular les pràctiques d’admissió i enregistrament dels jugadors, i les condicions d’accés als registres.

El mandat legal de l’article 30 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals estableix que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de naturalesa pública s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l’entitat pública responsable del seu tractament, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer.

Atès el que s’ha exposat, es considera convenient establir una norma reglamentària que desenvolupi de manera conjunta els registres esmentats, amb la voluntat d’esdevenir un marc jurídic únic, clar, coherent i estructurat, amb l’adequada adaptació a la legislació en matèria de protecció de dades personals.

Aquest Reglament s’estructura en cinc capítols i tres disposicions transitòries.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, defineix tant l’objecte com l’àmbit d’aplicació i adscripció del registre general, així com les funcions, l’estructura, els assentaments registrals i el seu contingut, l’obligatorietat d’inscripció al registre, el desenvolupament de la inscripció i finalment la publicitat formal del mateix registre.

El capítol segon, relatiu al Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar, defineix l’objecte, el seu contingut, els subjectes vinculats a la inscripció, la inscripció voluntària i el seu procediment, les persones prohibides mitjançant resolució judicial o administrativa, l’actuació de la Unitat de Conductes Addictives, la inscripció de les persones amb discapacitat psíquica i les dades que s’hauran d’inscriure en aquest registre. Finalitza regulant l’accés a les dades del registre i incloent la necessitat de cooperació entre les entitats i els organismes competents.

El capítol tercer desenvolupa el Registre d’Operadors de Jocs d’Atzar i de les Persones Vinculades a aquests operadors, establint el seu objecte, els subjectes vinculats a la inscripció, les dades a inscriure-hi, el procediment d’inscripció i la seva vigència, així com l’accés a les dades del registre.

El capítol quart estableix les disposicions que tenen com a finalitat la vigilància i el control dels registres dels operadors de jocs d’atzar i de les condicions d’accés als mateixos registres, com també la seva harmonització amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

El capítol cinquè concreta el règim sancionador aplicable.

Finalment, les tres disposicions transitòries estableixen el termini màxim mitjançant el qual les autoritats i entitats esmentades en el desenvolupament d’aquest Reglament han de procedir a facilitar la informació i la documentació escaients relatives a les persones afectades, a l’efecte de la seva inscripció.

A proposta del ministre de Finances, en tant que president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 29 de juny del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.