Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària


Exposició de motius

En data 27 d’agost del 2014 es va aprovar el Reglament de creació de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
LesLleis.com

Des d’aleshores s’ha estat treballant en la redacció i aprovació del nou Reglament del Centre Hospitalari Andorrà —unitat funcional nuclear del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària—, en un llarg procés que ha comportat, en primer lloc, la identificació per part de l’Administració del que calia modificar o reformar d’aquesta unitat organitzativa, i, en segon lloc, l’assoliment dels més amplis consensos possibles amb tots els actors implicats en aquesta reforma.

L’assoliment d’un text final, a partir d’aquestes premisses, per a la modificació del Reglament del Centre Hospitalari Andorrà, ha donat com a resultat la necessitat de modificar aquell primer Reglament de creació de la Direcció Assistencial i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

En aquest sentit, les novetats que incorpora aquest text al que va ser primigeni són la creació de les direccions adjuntes a la Direcció Assistencial, la incorporació de la Sotsdirecció Assistencial al Consell de Gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i l’harmonització entre les funcions de la Direcció Assistencial i la Sotsdirecció Assistencial de la parapública amb la Direcció Mèdica i la Direcció d’Infermeria del Centre Hospitalari Andorrà.

Tot i que, com diem, aquestes modificacions s’han evidenciat com a necessàries a partir de la modificació del Reglament del Centre Hospitalari Andorrà, s’ha considerat com a convenient i més bona opció, des del punt de vista de la sistemàtica entre diversos textos, incloure-les en la modificació del Reglament de les direccions del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, perquè considerem que té un encabiment millor en aquest Reglament per afectar no només l’organització del servei públic hospitalari, sinó també tots els serveis que depenen del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i que, així mateix, tenen una interrelació amb aquell servei nuclear.

D’altra banda, aquesta modificació també afecta la supressió de l’Àrea d’Atenció a l’Usuari —que l’experiència des de l’aprovació del primer Reglament de creació de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica de Recursos Humans ha evidenciat que no és necessari que aquest servei compti amb una àrea específica, sinó que es pot encabir en una altra àrea, assolint-se així un millor funcionament del mateix servei—, i que el nomenament dels càrrecs d’aquestes direccions no sigui per una durada concreta, sinó indefinida.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 14 de desembre del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de la Direcció Assistencial i de la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Reglament de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Article 1. Definicions

Pel que respecta a l’adequada aplicació d’aquest Reglament, s’estableixen les definicions següents:

1. Àmbit assistencial: el que correspon a les actuacions en què es realitzen processos i activitats d’assistència a les necessitats de salut de les persones, ja sigui de forma directa o a través de l’aplicació de les tecnologies, tècniques i productes biomèdics en les seves diferents especialitats.

2. Àmbit de suport no assistencial: el que correspon a les actuacions en les quals es duen a terme tasques de processos de gestió i de suport diversos que són essencials per al bon funcionament dels processos assistencials.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.