Carregant...
 

Decret del 20-06-2018 pel qual s’aprova el Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros.


Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord Monetari va acompanyat d’un annex, que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Govern haurà d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euros, la legislació en matèria bancària i financera i la recopilació d’informació estadística.

Entre la referida legislació hi ha la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell del 13 de novembre del 2007 relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE. Aquesta Directiva va ser originàriament aprovada amb l’objectiu d’estimular la competència en els mercats nacionals i assegurar la igualtat d’oportunitats per competir, augmentar la transparència en el mercat i establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament. Així com, el Reglament (CE) núm. 924/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre del 2009, relatiu als pagaments a la Comunitat i que deroga el Reglament (CE) núm. 2560/2001, modificat pel Reglament (CE) núm. 260/2012 del Parlament Europeu i el Consell, del 14 de març de 2012 (d’ara en endavant, Reglament (CE) núm. 924/2009).

En aquest sentit, s’ha considerat oportú incorporar la Directiva i els reglaments esmentats en un doble nivell normatiu. En primer lloc, mitjançant una norma amb rang legal: la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (d’ara en endavant, Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic); i en segon lloc, el Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la Disposició addicional de la Llei esmentada, desenvolupa amb aquest Reglament el règim dels pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i qualsevol Estat membre de la Unió Europea, així com certs requeriments tècnics de SEPA en relació amb les transferències i domiciliacions bancàries. Aquestes normes implementen de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme per a la incorporació d’aquests actes jurídics de la Unió Europea a l’ordenament jurídic andorrà.

Aquest Reglament s’emmarca, per una banda, en el compliment de l’Acord Monetari pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà certes normes europees en l’àmbit dels serveis de pagament i, concretament, la incorporació del Reglament (CE) núm. 924/2009 i, per altra banda, en la incorporació a l’ordenament jurídic andorrà dels requisits necessaris perquè Andorra pugui esdevenir Membre de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA). En particular, s’incorporen mesures equivalents a l’establert a l’article 5 i l’Annex del Reglament (CE) núm. 260/2012 del Parlament Europeu i el Consell de 14 de març de 2012, pel qual s’estableixen els requisits tècnics i empresarials per a les transferències i domiciliacions en euros.

En particular, aquest Reglament desenvolupa algunes normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com regles d’accessibilitat dels proveïdors de serveis de pagaments i requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de SEPA.

A proposta del Ministre de Finances, el Govern en la sessió de 20 de juny del 2018,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a les normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros.

Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros

Títol I. Finalitat i definicions

Article 1. Finalitat

Aquest Reglament té per finalitat desenvolupar les disposicions aplicables als pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i qualsevol estat membre de la Unió Europea, així com establir les disposicions tècniques per a les transferències i les domiciliacions denominades en euros dins la Zona en la qual tant el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant com el del beneficiari es trobin al Principat d’Andorra o, un d’ells al Principat d’Andorra i l’altre en qualsevol estat SEPA, o en el qual l’únic proveïdor de serveis de pagament que intervingui a l’operació de pagament es trobi al Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.