Carregant...
 


Decret


Decret del 23-6-2020 pel qual s’aprova el Reglament del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social.

Exposició de motius

La Llei 4/2019, del 31 del gener, d’ocupació regula aquesta matèria, a partir d’unificar, estructurar i actualitzar l’experiència d’actuacions anteriors. Aquesta Llei, a més de les disposicions generals que estableixen els principis, les polítiques i les definicions d’aquest àmbit, regula la Cartera de serveis, el Servei d’Ocupació, els usuaris i els seus drets i deures, així com les polítiques actives d’ocupació, el règim d’infraccions i sancions i la funció del Consell Econòmic i Social.

Posteriorment, es va aprovar el Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència tant en la gestió dels propis recursos del Servei d’Ocupació com en les relacions amb les persones, empreses i altres entitats usuàries. Aquest Reglament estableix les condicions, els requisits i les obligacions dels usuaris als articles 3, 6 i 8, respectivament. Al capítol cinquè regula les polítiques d’ocupació i els articles del 28 al 32 es refereixen específicament a la convocatòria dels programes i assenyalen els aspectes del procediment de tramitació de les sol·licituds.

La convocatòria dels programes de millora de l’ocupabilitat té com a objectiu general, d’acord amb les necessitats del mercat de treball i les condicions de les persones en situació de desocupació, fomentar una ocupació de qualitat tan estable com sigui possible. Tanmateix, enguany, degut a les conseqüències de l’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, s’ha incrementat de manera important el contingent de persones en situació de desocupació i, per tant, cal prendre mesures específiques i urgents per fer-hi front, considerant els principis de corresponsabilitat i solidaritat.

Per aquest motiu aquest any el Programa s’adreça al conjunt de treballadors inscrits en recerca de feina al Servei d’Ocupació (en endavant, “SOA”) per tal que les persones que compleixin els requisits establerts, si hi ha l’oferta oportuna, puguin disposar temporalment d’ocupació i del corresponent salari el més aviat possible.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, aquest Reglament efectua modificacions en relació amb programes anteriors que se centren, en el marc de la Llei d’ocupació esmentada, en la simplificació dels tràmits i la reducció d’alguns terminis. Així, no caldrà elaborar l’informe preceptiu i no vinculant del SOA que estableix l’article 28 del Reglament de l’ocupació; també se suprimeix l’obligatorietat de disposar d’un programa concret previ i vinculat a la recerca de la feina adequada i el requisit de nomenar una persona responsable de fer el seguiment de les condicions de treball convingudes. Finalment, s’amplia el tipus de tasques, no limitant-les a les adreçades en benefici directe de la comunitat.

Aquest Reglament s’estructura en tres capítols. El primer, dedicat a les disposicions generals, regula l’objecte, el règim jurídic, les ofertes d’ocupació i les persones que poden beneficiar-se’n, i els beneficis i el contingut del Programa. El capítol segon regula les condicions del Programa, estableix les característiques dels contractes; els drets i les obligacions dels oferents d’ocupació; les obligacions de les persones beneficiàries del Programa; les modalitats, la concurrència i les incompatibilitats; la vigència, i les causes de revisió, revocació i restitució, revisió, modificació, suspensió i desistiment. El darrer capítol tracta dels procediments i inclou el procediment i la gestió del Programa i dels beneficis, la tramitació de les sol·licituds i la documentació, els criteris de presentació i de tramitació de les sol·licituds, i el seguiment i el control.

D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 32/2018, del 6 de desembre, qualificada d’acció sindical i patronal, i l’article 3.1.a del Decret del 13-11-2019 pel qual s’aprova el Reglament regulador del Consell Econòmic i Social (d’ara endavant, “CES”), aquest òrgan ha emès el corresponent dictamen preceptiu i no vinculant.

Ateses les consideracions esmentades, i a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del dia 23 de juny del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social (en endavant, “Programa”), té per objecte pal·liar temporalment de manera àgil i immediata les conseqüències de l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 en el mercat laboral, mitjançant el foment de la contractació temporal de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació d’Andorra (en endavant, “SOA”) en situació de recerca de feina.
Article 2. Règim jurídic

1. El Programa desenvolupa les previsions establertes al Reglament de l’ocupació, aprovat pel Decret del 12-2-2020, especialment als articles del 28 al 32, pel que fa a la convocatòria, el procediment per a la tramitació i la resolució de les sol·licituds, com també amb referència al recurs, la revisió, la revocació i la restitució, i la renúncia, i els adequa a les conseqüències de l’esmentada situació derivada de l’emergència sanitària.
LesLleis.com

2. La relació laboral que s’estableix entre els àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia, i les persones demandants d’ocupació en recerca de feina inscrites al Servei d’Ocupació seleccionades per acollir-se al Programa, és la de relacions laborals d’inclusió sociolaboral regulades a l’article 2, apartat 3, lletra a, de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, a la qual són aplicables les disposicions d’aquest Reglament i, amb caràcter subsidiari, en el que no estigui expressament previst, les disposicions de la Llei de relacions laborals esmentada.

Mitjançant la relació laboral d’inclusió sociolaboral es pretén oferir la possibilitat de donar ocupació als col·lectius de persones inscrites en recerca de feina al SOA i l’adquisició de competències laborals per part d’aquestes persones, amb la finalitat d’obtenir un impacte positiu en termes d’inclusió, de dotar-les dels recursos econòmics necessaris per mantenir la cobertura sanitària i d’atendre les seves necessitats bàsiques a canvi d’un treball temporal.

Les disposicions de l’article 14, apartat 4, de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals no són aplicables a la relació laboral que s’estableix entre els àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia i les persones beneficiàries del Programa.

3. La relació laboral que s’estableix entre el Consell General, les entitats parapúbliques, les societats públiques o les entitats socials sense afany de lucre que fan treballs per a la inclusió social o laboral de les persones al Principat d’Andorra, i les persones demandants d’ocupació en recerca inscrites al Servei d’Ocupació seleccionades per acollir-se al Programa, es regula per la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals. El Departament d’Ocupació i Treball queda exonerat de qualsevol qüestió que pugui sorgir en la relació laboral entre l’organisme o l’entitat de què es tracti i la persona beneficiària del Programa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.