Carregant...
 


Decret


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, segons la qual s’encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, de 3-9-93, que inclogui les modificacions introduïdes fins ara en aquesta norma legal.

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final primera de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, es refon en aquest Decret legislatiu, el contingut de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, de 3-9-93 i les modificacions que dimanen de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna de les disposicions complementàries de quina de les lleis esmentades porta causa. Endemés, no es reprodueixen aquelles disposicions complementàries que per raons de temporalitat o per raó de les conseqüents modificacions legislatives han quedat sense efecte.

A proposta del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, el Govern, en la sessió del 5 de setembre del 2018, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. Es refon en aquest decret legislatiu les disposicions de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, de 3-9-93, i les modificacions que dimanen de la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de desembre del 2018

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Article 1. Naturalesa i règim jurídic

1. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i un òrgan consultiu de les administracions públiques, amb les quals col·labora.
LesLleis.com

2. A més de l’exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix aquesta Llei i de les que li puguin ésser encomanades o delegades pel Govern o el Ministeri que en tingui la tutela, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, de la indústria i dels serveis, i la prestació de serveis a aquestes activitats, sense perjudici del dret de creació i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i sindicals.

3. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que dicti el Govern i, amb caràcter supletori, per aquelles disposicions legals sobre règim jurídic i procediment de l’Administració pública del Principat que s’adiguin amb la seva naturalesa i funcions. La contractació i el règim del seu patrimoni s’ajustaran al dret privat.

4. La Cambra està subjecta en l’exercici de la seva activitat a la tutela del ministeri encarregat del Registre de Comerç i Indústria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.