Carregant...
 

Decret legislatiu pel que s’aprova el text refós de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la disposició addicional quarta de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional andorrà de Finances, la disposició addicional primera de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, la disposició final primera de la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries, les disposicions final tercera, quarta i cinquena de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i la disposició final segona de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, realitzen sobre la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997.

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final sisena de la Llei 10/2013 del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances perquè en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions complementaries de la Llei de regulació del règim disciplinari dels sistema financer, del 27 de novembre de 1997.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes per les normes dalt esmentades a la Llei de regulació del règim disciplinari dels sistema financer.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’aprova el text refós de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, incloent-hi les modificacions realitzades per la disposició addicional quarta de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional andorrà de Finances, la disposició addicional primera de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, la disposició final primera de la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries, les disposicions final tercera, quarta i cinquena de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i la disposició final segona de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, que s’insereix a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.