Carregant...
 


Decret


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
LesLleis.com

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final segona de la Llei 17/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998; en la disposició final novena de la Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i en la disposició final tercera de la Llei 40/2014, de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, segons les quals s’encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999;

Vist que en compliment del que preveuen la disposició final segona de la Llei 17/2014, la disposició final novena de la Llei 28/2014 i la disposició final tercera de la Llei 40/2014, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 9/2005, 87/2010, 17/2014, 28/2014 i 40/2014;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada la disposició transitòria i les disposicions finals de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, així com les disposicions finals de la Llei 87/2010 i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 13 de maig del 2015, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 13 de maig del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999

Capítol preliminar

Article 1

Els menors a qui es refereix la present Llei gaudeixen de tots els drets reconeguts en la Constitució i en l’ordenament jurídic andorrà, així com en totes les normes de protecció de menors de caràcter internacional ratificades pel Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.