Carregant...
 

Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha aprovat la següent:

Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals

Exposició de motius

Els comuns, com a òrgans de representació, govern i administració de les parròquies, són corporacions públiques elegides democràticament, amb personalitat jurídica i les potestats i competències pròpies que exerceixen d’acord amb la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de les seves competències, del 4 de novembre de 1993, i la resta de l’ordenament jurídic.

D’acord amb l’article 3.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, dins el seu àmbit territorial, gaudeixen, entre altres, de potestat normativa, executiva i sancionadora; i segons l’article 3.3 de la mateixa Llei qualificada, totes les competències que no siguin o previstes en la Llei indicada o delegades per altres lleis, corresponen a l’Estat.

L’article 4.10.f) de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns els atribueix competència per a la prestació dels serveis públics comunals en l’àmbit de la inspecció, el control i l’assegurament de la bona convivència ciutadana a les vies públiques, urbanes i rurals, per mitjà d’agents de circulació i els altres agents i cossos comunals; i l’article 4.11 de la mateixa Llei qualificada disposa que és competència del comú la regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants, establint i definint les zones i horaris d’estacionament, càrrega i descàrrega amb la senyalització horitzontal i vertical subsegüent, així com la retolació de carrers, places, vies públiques i llocs d’interès.

En el marc del bloc de constitucionalitat compost per la Constitució i la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, l’article 1.3 de la Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny del 1999, defineix com a agents de circulació comunals les persones d’aquestes administracions amb la formació i competència definides per llei.

En concordança amb les disposicions legals indicades, l’objecte d’aquesta Llei és regular l’estatus i les funcions dels agents de circulació comunals en el marc de les competències que els comuns tenen institucionalment atribuïdes i amb l’autonomia administrativa i financera de què gaudeixen. La regulació s’efectua amb un tracte homogeni per als set comuns que integren l’estructura territorial del Principat d’Andorra pel que fa als aspectes relacionats amb el tipus d’ocupació que correspongui als agents de circulació com a personal de l’Administració pública comunal, i amb el règim jurídic que els sigui aplicable d’acord amb el règim del personal dels comuns.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.