Carregant...
 

Llei 2/2006, del 7 d’abril, de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 7 d’abril del 2006 ha aprovat la següent:

llei 2/2006, del 7 d’abril, de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació

Exposició de motius

I

L’article 1 de la Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil, del 4 de novembre de 1993, disposa que, amb la denominació d’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil (Bureau Andorra) es constitueix una corporació de dret públic que agrupa les companyies i les delegacions d’assegurances que operen al Principat d’Andorra en la branca d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil d’automòbil, dins el marc de les convencions signades entre oficines nacionals. L’Oficina Andorrana assumeix, per compte i nom de totes les companyies i delegacions membres, les obligacions dimanants dels acords i/o de les convencions que signi amb el “Consell de Bureaux” i/o amb altres oficines nacionals adherides al Consell de Bureaux. L’Oficina Andorrana assumeix, per compte de totes les companyies i delegacions que en són membres, les obligacions dimanants dels acords i/o de les convencions esmentades.

La Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, estableix, en el paràgraf primer de l’article 138.1, que de conformitat amb la legislació vigent en matèria d’assegurances tot vehicle automòbil matriculat a Andorra, sigui quina sigui la seva classe, ha d’estar obligatòriament assegurat en una de les companyies legalment autoritzades a operar en aquest àmbit a Andorra. I d’acord amb el paràgraf tercer d’aquest mateix article 138.1, “l’assegurança obligatòria ha de cobrir com a mínim els danys a tercers i a ocupants, amb responsabilitat il·limitada, i ha de tenir una vigència mínima d’un any”. El paràgraf quart d’aquest mateix article 138.1 estableix que “els agents de l’autoritat poden sol·licitar al conductor de qualsevol vehicle la presentació del comprovant de l’assegurança. Pel que fa als vehicles matriculats a Andorra, és necessari presentar el rebut de l’assegurança, on consti la vigència. Pel que fa als vehicles no matriculats a Andorra, s’ha de presentar la corresponent carta verda”.

Per acord adoptat a l’Assemblea General del dia 30 de març del 2005, prèvia valoració favorable del Govern, l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil va aprovar l’adhesió del Bureau Andorra a l’annex III del Reglament general (Conveni multilateral de garanties) a l’Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Varsòvia (Polònia) els dies 26 i 27 de maig del 2005; en compliment del que disposa l’article 23 de la Llei de la seva creació, la Junta Directiva de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil va publicar l’acord esmentat de l’Assemblea General al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 54, del 22 de juny del 2005.
LesLleis.com

Amb l’adhesió del Bureau Andorra a l’annex III del Reglament general (Conveni multilateral de garanties) del Consell de Bureaux, en el marc de les funcions que l’article 2 de la Llei de la seva creació li atribueix i prèvia valoració favorable del Govern, el “Certificat internacional d’assegurança” o carta verda a què es refereix el paràgraf quart de l’article 138.1 de la Llei del Codi de la circulació ha quedat obsolet, perquè d’acord amb l’annex III esmentat del Reglament general (Conveni multilateral de garanties) del Consell de Bureaux, l’assegurança del vehicle automòbil, sigui quina sigui la seva classe, s’acredita directament mitjançant la presentació del comprovant de l’assegurança.

Després de l’adhesió a l’annex III del Reglament general (Conveni multilateral de garanties) del Consell de Bureaux, l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil ha posat de manifest la necessitat de suprimir l’obligació de presentar la carta verda corresponent que la Llei del Codi de la circulació del Principat d’Andorra estableix pel que fa als vehicles automòbils no matriculats a Andorra.

D’altra banda, l’Oficina Andorrana ha fet sentir també la seva inquietud davant l’exigència de responsabilitat il·limitada continguda en el paràgraf tercer del mateix article 138.1 de la Llei del Codi de la circulació en relació amb l’assegurança obligatòria dels vehicles automòbils matriculats a Andorra que ha de cobrir com a mínim els danys a tercers i a ocupants. Pràcticament en tots els països de l’espai europeu l’assegurança d’aquesta responsabilitat és de caràcter limitat, com ho indiquen també algunes directives del Parlament Europeu i del Consell sobre l’assegurança de la responsabilitat civil de vehicles automòbils, la qual cosa comporta la impossibilitat de reassegurar el risc per les companyies o delegacions d’assegurances que operen al Principat d’Andorra en aquesta branca d’assegurança obligatòria. La praxis i el dret comparat situen en la xifra màxima de 50.000.000 d’euros per sinistre el límit de responsabilitat en aquests supòsits, import que -de fet- ja constitueix un estàndard a la Unió Europea i que sembla raonable i coherent per adequar la normativa vigent al Principat d’Andorra a la tendència imperant als països del seu entorn.

II

La Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils aprovada pel Consell General el 4 de desembre de 1991 disposa, en el seu article 1, que amb la denominació de Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils (el Fons) queda constituïda una entitat de dret públic que, pel desenvolupament de les seves funcions, gaudeix de plena personalitat jurídica i de capacitat d’obrar. D’acord amb l’article 2 de la mateixa Llei, el Fons té per objecte la funció d’indemnitzar, subsidiàriament, els danys corporals i materials resultants d’accidents derivats de l’ús de vehicles automòbils dins del territori andorrà, en els supòsits i les condicions previstos per la mateixa Llei. Els danys, materials o corporals segons el cas, la cobertura dels quals assegura el Fons, figuren descrits a l’article 5 de la Llei i resulten dels supòsits que s’hi esmenten pel que fa als causats per un vehicle automòbil, dins del territori del Principat d’Andorra i el perjudicat o perjudicats dels quals siguin de nacionalitat andorrana o bé estrangers amb llicència de residència a Andorra. Dins dels mateixos supòsits previstos per la mateixa Llei. Els danys, materials o corporals segons el cas, la cobertura dels quals assegura el Fons, figuren descrits a l’article 5 de la Llei i resulten dels supòsits que s’hi esmenten pel que fa als causats per un vehicle automòbil, dins del territori del Principat d’Andorra i el perjudicat o perjudicats dels quals siguin de nacionalitat andorrana o bé estrangers amb llicència de residència a Andorra. Dins dels mateixos supòsits previstos a l’article 5, el Fons també dóna cobertura, en aplicació del principi de reciprocitat, a les persones no andorranes ni residents a Andorra, el Fons de Garantia dels països dels quals assegurin també cobertura, en les mateixes condicions, als andorrans i als residents a Andorra.

La disposició final tercera de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils encomana al Govern que redacti i presenti al Consell General un projecte de Llei de creació i funcionament de l’oficina central Andorra, als efectes que assumeixi les obligacions derivades del certificat internacional d’assegurança i pugui adherir-se als convenis internacionals, d’acord amb les directrius vigents de la Comunitat Econòmica Europea. En execució d’aquest mandat legislatiu el Consell General va aprovar, en la sessió del 4 de novembre de 1993, la Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil a què s’ha fet referència en l’apartat I d’aquesta exposició de motius.

Tal com han posat de manifest el Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils i l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil (Bureau Andorra), l’adhesió del Bureau Andorra a l’annex III del Reglament general (Conveni multilateral de garanties) del Consell de Bureaux comporta, més enllà dels efectes a què s’ha fet referència a l’apartat I anterior, l’alleugeriment de la cobertura dels danys, materials o corporals, que havia d’indemnitzar subsidiàriament el Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils d’acord amb la Llei de la seva creació.

De forma que sembla una justa contrapartida per l’alliberament del Fons de determinades obligacions indemnitzatòries que, a partir de l’adhesió a l’annex III del Reglament general (Conveni multilateral de garanties) del Consell de Bureaux, recauen directament sobre el Bureau Andorra, que el Fons (entitat de dret públic del mateix sector d’activitat econòmica) assumeixi, amb els superiors recursos econòmics que la Llei li atorga, el pagament de la prima de reassegurança -i en el seu cas de la franquícia- que el Bureau Andorra ja ha hagut de subscriure per poder complir amb les obligacions derivades de l’adhesió; atribució d’obligacions de què el Fons en surt directament afavorit i que altrament caldria repercutir a l’assegurat amb el corresponent increment del cost de les primes d’assegurança.

Sense que a aquests efectes sigui necessari modificar la Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbil, del 4 de novembre de 1993, ja que d’acord amb l’article 14 g de la Llei de la seva creació, l’Oficina Andorrana es finança -entre altres- mitjançant “qualsevol altra aportació d’acord amb la legislació vigent”.

Per tot el que en virtut dels antecedents exposats el Consell General aprova la present Llei de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.