Carregant...
 

Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2007 ha aprovat la següent:

llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000

Exposició de motius

La realitat sociològica dels països desenvolupats, juntament amb el creixement de l’esperança de vida, han fet que alguns conceptes rellevants des del punt de vista legal, com el concepte de “jove” o “joventut”, hagin variat substancialment en els darrers temps.

Així, per exemple, actualment les franges d’edat a les quals van destinades les polítiques de joventut dins del context europeu se situen de manera general entre els 16 i els 29 anys.

El Consell General va aprovar el 17 de maig del 2007 la Llei de creació del Fòrum Nacional de Joventut d’Andorra amb l’objectiu de promoure els valors de la participació democràtica dels joves del Principat d’Andorra en la vida política, social, econòmica i cultural.

L’article 6.2 de la Llei esmentada, d’acord amb les tendències de la legislació europea actual, estableix que són joves les persones amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys, ambdues incloses.
LesLleis.com

Aquest replantejament més actual de l’edat en què una persona és considerada jove com a destinatària de les polítiques públiques que en promouen la participació activa en la societat, troba, no obstant això, una discordança amb una llei anterior, la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000.

En efecte, amb un criteri d’acord amb el moment en què va ser aprovada, l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions defineix com a associacions juvenils “les que, en virtut del seu objecte i de les seves finalitats socials, són idònies per agrupar persones amb una edat màxima de vint-i-cinc anys.”

La Llei qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions té l’objectiu d’evitar una situació de buit legal per a les persones d’edats compreses entre els 26 i els 29 anys, que d’una banda són joves i de l’altra no poden agrupar-se com a joves en associacions juvenils.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.