Carregant...
 

Decret legislatiu pel que s’aprova el text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la disposició addicional quarta de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, la disposició final tercera de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, i la disposició final primera de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, realitzen sobre la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà;

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final segona de la sisena de 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, perquè en el termini màxim de trenta dies a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions complementaries, incloses totes les modificacions i addicions aportades mitjançant aquesta Llei de la de la 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà modificada per la Llei 8/2013, del 9 de maig, la Llei 10/2013, del 23 de maig i la Llei 28/2013, del 19 de desembre.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes per les normes dalt esmentades a la Llei de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’aprova el text refós de l’articulat i de les disposicions complementaries, de la de la 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, incloent-hi les modificacions realitzades per la disposició addicional quarta de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera; la disposició final tercera de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances; i la disposició final primera de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, que s’insereix a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.