Carregant...
 

Llei 36/2008, del 18 de desembre, de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2008 ha aprovat la següent:

Llei 36/2008, del 18 de desembre, de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra

Exposició de motius

El Consell General, en la seva sessió del dia 8 d’abril de 2008 va aprovar la Llei 2/2008 d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. Malgrat que la Llei encara no ha entrat en vigor a causa del període de vacatio legis establert en la disposició final, des de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 7 de maig de 2008 (Núm. 37, Any 20) han sorgit dubtes en relació amb la interpretació que cal fer respecte del procediment d’autorització de les inversions estrangeres directes. Així mateix, s’han constatat problemes d’interpretació en quant al grau de liberalització de les inversions estrangeres directes consistents en la participació en societats andorranes que tinguin per objecte activitats no enumerades ni en l’annex I ni en l’annex II de la Llei. Aquests dubtes interpretatius afecten elements essencials de la Llei i, per consegüent, convé resoldre’ls.

D’acord amb l’exposició de motius de la Llei 2/2008, que estableix que un dels objectius del dit text legal és augmentar significativament el grau vigent de liberalització de les inversions estrangeres al Principat d’Andorra; i també coherentment amb el contingut de les intervencions dels grups parlamentaris que van votar a favor de l’aprovació de la Llei 2/2008, realitzats en el decurs de la sessió del Consell General de 8 d’abril de 2008, el règim que han de seguir les inversions estrangeres directes consistents en la participació en societats andorranes que tinguin per objecte activitats no enumerades ni en l’annex I ni en l’annex II de la Llei 2/2008, mentre el Consell General no aprovi el pla a què es refereix la disposició addicional tercera, ha de ser el mateix que el fixat per a les societats que tinguin per objecte activitats enumerades en l’annex I quan la participació estrangera sigui inferior al cinquanta per cent, si bé amb la precisió que la participació estrangera en el seu capital social o en els seus drets polítics no pot resultar tampoc ni igual ni superior al cinquanta per cent.

També convé precisar la redacció de l’article 9 de la Llei 2/2008 als efectes de determinar que qualsevol percentatge d’inversió estrangera directa està sotmesa a la prèvia autorització de Govern.
LesLleis.com

Així mateix, convé precisar la redacció dels apartats 3 i 4 de l’article 1 de la mateixa Llei 2/2008 en el sentit que la consideració d’inversió estrangera està determinada per la residència amb drets econòmics. Amb aquesta precisió també es resolen dubtes interpretatius perquè el text modificat mantingui una coherència total tant amb la resta del mateix article 1, com en general, amb el conjunt de la Llei.

Finalment, es considera que és d’una rigidesa excessiva i alhora, irrellevant als efectes del contingut i la finalitat de la Llei, la previsió d’una adscripció directa i concreta del Ministeri d’Economia com a ministeri competent en matèria d’inversió estrangera. Per aquest motiu, se substitueixen les referències al Ministeri d’Economia per les de ministeri competent en matèria d’inversió estrangera.

La Llei consta d’11 articles cadascun dels quals modifica l’exposició de motius, un article o una disposició de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, i d’una disposició final que estableix la seva entrada en vigor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.