Carregant...
 

Llei 4/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les prestacions per desocupació involuntària


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 4/2010, del 22 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les prestacions per desocupació involuntària

Exposició de motius

El 16 de setembre del 2009 el Govern va aprovar el Reglament de modificació del Reglament de les prestacions econòmiques d’atenció social, del 19 de novembre del 2008, i hi va afegir un capítol cinquè i un annex mitjançant els quals es va crear i es va regular una prestació econòmica per desocupació involuntària.
LesLleis.com

La partida corresponent a aquesta despesa es preveia en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Atès que aquest pressupost no preveia cap dotació per fer front a la dita despesa perquè la normativa que regula aquesta mesura es va aprovar amb posterioritat a l’elaboració del text de pressupost per al 2009, enguany no es disposa de crèdits inicials per dotzenes parts per finançar-la.

Aquesta mesura, xifrada en 684.712,08 € per el període que va de l’1 d’abril al 31 de desembre d’enguany, s’estableix com una ajuda econòmica adreçada a atendre les necessitats bàsiques i a l’accés a serveis i activitats essencials del treballador i la seva família.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per finançar les prestacions per desocupació involuntària, d’acord amb la legislació vigent;
LesLleis.com

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.