Carregant...
 

Llei 73/2010, del 14 d’octubre, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 73/2010, del 14 d’octubre, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana

Exposició de motius

El 2 de maig de 1989, el Consell General va aprovar la Llei de l’Escola Andorrana, que regeix el sistema educatiu del nostre país, juntament amb la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, i la posterior Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, del 9 de juny de 1994.

Per al bon desenvolupament de la seva tasca educativa i social, endemés dels professionals de l’educació, l’Escola Andorrana disposa també de personal auxiliar no docent que intervé en la vigilància dels espais de patis i de menjadors.

Amb l’aprovació de la Llei de funció pública, de 15 de desembre del 2000, que limitava la contractació del personal no funcionari amb poca dedicació horària diària, el Govern va encomanar la gestió indirecta de la contractació del personal de patis i de menjadors a una empresa externa, una solució que no va comportar la qualitat ni l’estabilitat esperada.

Per aquest motiu, en la sessió del 17 de maig del 2007, el Consell General va aprovar la Llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana. La Llei 12/2007 ha addicionat un títol nou a la Llei de l’Escola Andorrana que ha creat la Junta d’Escola i l’ha dotat de la capacitat necessària per contractar el personal auxiliar de patis i de menjadors sota dues modalitats possibles: la contractació directa del personal o l’adjudicació de la contractació del personal a una empresa del sector.

Fins avui, malgrat que la Junta d’Escola disposa de capacitat jurídica i de capacitat d’obrar per contractar el personal auxiliar necessari per a la vigilància de patis i de menjadors, no l’ha usat mai i ha desenvolupat la seva funció exercint únicament les competències de participació, col·laboració, informació, vetlla i avaluació.

L’atribució a la Junta d’Escola de la facultat executiva de contractació administrativa i laboral confereix una capacitat d’execució per a la qual la Junta d’Escola, com a òrgan de participació en la gestió del centre, no està pensada ni preparada. La competència de contractació de personal auxiliar de patis i de menjador comporta una responsabilitat administrativa i laboral que no correspon a la capacitat real i pràctica d’aquest òrgan de participació, que està integrat per representants de la comunitat educativa que no tenen, dins de les seves funcions, responsabilitats executives.

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Llei modifica part del títol IV de la Llei 12/2007 i defineix la Junta d’Escola exclusivament com a òrgan col·legiat de participació, sense capacitat per contractar el personal auxiliar per a la vigilància de patis i de menjadors.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.