Carregant...
 

Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Aquest decret de text refós no inclou les modificacions introduïdes per la disposició addicional primera de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. Per un text consolidat amb les remissions normatives actualitzades podeu veure el Test refós pes LesLleis.com.


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei de 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 d’abril del 2015, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, modificada per Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar i per la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 29 d’abril del 2015

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Capítol I. Naturalesa i àmbit d’aplicació de l’impost

Article 1
Naturalesa i objecte
L’impost sobre la renda dels no-residents fiscals és un tribut de caràcter directe que grava, en els termes que estableix aquesta Llei, la renda obtinguda en el territori del Principat d’Andorra per les persones físiques o jurídiques no residents fiscals en aquest territori.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.