Carregant...
 

Llei 13/2011, del 13 d’octubre, d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’octubre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 13/2011, del 13 d’octubre, d’adaptació dels estatuts de la societat Ramaders d’Andorra SA a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Exposició de motius

En la sessió del dia 10 de desembre de 1998 el Consell General va aprovar la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra SA que fou publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 1, del 7 de gener de 1999. En l’article 1 d’aquesta Llei s’aprovà la creació de la societat mercantil pública Ramaders d’Andorra SA d’acord amb els Estatuts adjunts en l’annex I, facultant a Govern perquè participés, mitjançant el procediment de fundació successiva, en la constitució de la mateixa que havia de tenir per objecte la comercialització de bestiar creat i engreixat pels socis en explotacions ramaderes ubicades al Principat d’Andorra d’acord amb les regles de producció que havia d’elaborar la societat i la normativa vigent. També havia de tenir per objecte l’adquisició de productes necessaris per a la cria i l’engreix del bestiar, matèries primeres, mitjans de producció i béns i serveis, per revendre’ls i facilitar-los als socis en les millors condicions de preu i qualitat, podent realitzar tota classe d’operacions industrials, comercials i financeres aptes per al compliment d’aquell objectiu. Així mateix es disposà que el capital fundacional de la societat seria, com a mínim, el fixat en el Reglament de societats mercantils i com a màxim l’import de 25 milions de pessetes, i el Govern havia de subscriure i desembossar un percentatge de capital superior al cinquanta per cent i acomplir les formalitats necessàries per a la constitució de la societat.

La disposició addicional de la Llei va establir que el Govern podia participar en la junta constituent per tal de complementar els estatuts de la societat d’acord amb el Reglament de societats mercantils i la Llei general de les finances públiques i fixar definitivament el capital fundacional d’acord amb el mínim i el màxim establerts en la Llei.

Mitjançant escriptura pública atorgada davant del notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, el dia 30 de juliol de 1999, amb el número de protocol 2.078, es constituí la societat anònima Ramaders d’Andorra SA amb un capital fundacional de setze milions de pessetes dividit en 1600 accions nominatives d’un valor nominal de deu mil pessetes cada una de les quals Govern va subscriure 1206 accions.

Mitjançant altra escriptura pública d’ampliació de capital social, subscripció d’accions i modificació d’estatuts, atorgada davant del notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, el dia 25 de setembre de 2003, amb el número de protocol 3.200, la societat Ramaders d’Andorra SA augmentà el capital social en cinquanta quatre mil noranta-un euros, amb nou cèntims. En conseqüència el capital social va quedar fixat en cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims, contravalor dels 25 milions de pessetes que la Llei de creació de la societat Ramaders d’Andorra SA va establir com a import màxim del capital social de la societat. Les accions de nova creació van ser subscrites i desembossades íntegrament per Govern.
LesLleis.com

El Consell General, per Llei 1/2004 del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici 2004 en l’article 25, va autoritzar l’ampliació de capital de la societat mercantil pública Ramaders d’Andorra SA, en una o més operacions, fins a un màxim de 270.455,45 euros, establint que en l’operació o les operacions d’ampliació, el Govern havia de subscriure i desembossar la part de capital que escaigués per assegurar que, en tot moment, la seva participació fos superior al cinquanta per cent.

En la sessió del 18 d’octubre del 2007, el Consell General va aprovar la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Aquesta Llei preveu en la disposició primera, que en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei les societats adaptin els seus estatuts a aquesta Llei quan contradiguin els seus preceptes.

L’article 2, lletra d), de la Llei general de les finances públiques, aprovada pel Consell General el dia 19 de desembre de 1996, estableix que s’ha d’aprovar per llei la modificació estatutària de societats amb participació de l’Administració general i l’adquisició de participacions que comportin l’adquisició del control en les societats esmentades.

Els canvis més importants que incorpora aquesta Llei són, d’una part, que fixa el capital social de la societat en l’import de 270.455,40 euros, dividit en 4.500 accions nominatives numerades de la 1 a la 4.500 ambdues incloses, d’un valor nominal de 60,1012 euros cada una; d’altra part, en l’article 13, es modifiquen les competències de la Junta General per adaptar-les al que estableix la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, afegint-hi competències específiques de la Junta General d’acord amb l’objecte social de la societat; es modifica també l’òrgan d’administració de la societat establint que el Consell d’Administració estarà format per un màxim de vuit administradors, a fi de què el Consell d’Administració pugui està format per un representant de cada una de les seccions creades per la societat. Finalment, a més de suprimir les referències al Reglament de societats mercantils que ha quedat derogat, s’afegeixen a l’article 35 els documents comptables exigits per la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, que són el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de flux d’efectiu i la memòria de l’exercici.

D’acord amb les consideracions precedents, el Consell General aprova aquesta Llei que dóna compliment a l’estipulat a la disposició primera de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.