Carregant...
 

Llei 24/2011, del 29 de desembre, de suplement de crèdit per un import de 224.311,18 euros, per fer front al pagament de la totalitat de les ajudes públiques de l’exercici 2011 a les entitats esportives constituïdes legalment


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 24/2011, del 29 de desembre, de suplement de crèdit per un import de 224.311,18 euros, per fer front al pagament de la totalitat de les ajudes públiques de l’exercici 2011 a les entitats esportives constituïdes legalment

Exposició de motius

L’article 51 del títol VIII de la Llei de l’esport del 30 de juny de 1998 estableix que “a fi de protegir i promoure l’esport, el ministeri competent en esports pot fomentar els programes i les activitats que siguin coherents amb els criteris i les directrius de la política esportiva de l’Estat, que desenvolupin les federacions esportives i el Comitè Olímpic Andorrà. Es poden establir, a aquest efecte, diversos sistemes de suport econòmic directes o indirectes, i les bases per a la concessió de subvencions i ajuts a l’esport, amb caràcter plurianual, anual o puntual”. En aquest sentit s’han aprovat el Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000, i les modificacions posteriors, del 23 d’abril del 2008 i del 28 de desembre del 2010.

Per a l’any 2011 la Secretaria d’Estat d’Esports ha previst destinar ajudes que han de permetre finançar les despeses de funcionament i els programes esportius de 34 federacions i 4 clubs, i el pagament de 35 becats del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (esportistes d’11 federacions), del programa Esquí-Estudi i del programa Tutoresport. És important tenir en compte que aquestes ajudes representen de mitjana, aproximadament, un 80% dels ingressos totals de les entitats esportives.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits suficients per fer front a les despeses esmentades, estimades en 224.311,18 euros;

El caràcter d’urgència i necessitat es justifica pel fet que el Govern ha de disposar de crèdits suficients per atorgar les ajudes públiques a les entitats esportives constituïdes legalment, i garantir-ne el funcionament i els programes esportius que desenvolupen, i per la importància de finançar els compromisos contrets pel Govern;

Vist que el Govern, per acord del 16 de novembre del 2011, ha aprovat un avenç de fons d’un import total de 224.311,18 euros per fer front a les despeses esmentades per a la partida pressupostària següent: 140 Departament d’Esports-140 Àrea d’Esports-PROJ0006-Federacions i clubs-48210 Federacions i clubs esportius;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 16 de novembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.